Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050

Na webstránke Prognostického ústavu CSPV SAV boli publikované dve nové štúdie, ktorých autorkami sú výskumníčky Dušana Dokupilová a Martina Repíková.

Cieľom štúdií bolo navrhnúť možné nastavenia národných politík, ale aj nevyhnutnú zmenu správania sa obyvateľstva, ktoré by viedli k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Autorky ponúkajú scenár opatrení, ktorými by sme sa ako Slovensko stali uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2050.

Druhá štúdia sa sústredila na možnosti splenenia Nariadenia o spoločnom úsilí, ktoré nás ako krajinu zaväzuje k poklesu emisií skleníkových plynov v sektoroch mimo EÚ ETS (budovy, doprava, priemyslené procesy a poľnohospodárstvo) k poklesu emisií o 22,7% do roku 2030 oproti roku 2005. Dokupilová a Repíková skúmajú, aké politiky by mohli pomôcť k naplneniu tohto záväzku. Súčasne analyzujú aj vplyv zmeny správania sa obyvateľstva na znižovanie emisií skleníkových plynov a rozsah zmien, ktorý je nutný na zníženie emisií skleníkových plynov.

Výsledky boli odkomunikované a diskutované na sektorových workshopoch, ktoré sa uskutočnili na začiatku februára 2024. Vedecké pracovníčky Prognostického ústavu pracujú aj naďalej na modelovaní scenárov s cieľom podporiť Slovensko v dosiahnutiu záväzkov spojených so znižovaním emisií.

Súčasťou výskumu je aj modelový nástroj 2050 Pathways Explorer, ktorý umožňuje tvoriť a vizualizovať scénare nízkouhlíkového vývoja. Model je dostupný online.

Spomínané štúdie si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:

Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050: Aktualizácia analýzy scenárov vývoja emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike

Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 - Scenáre ilustrujúce vplyv zmeny správania a vládnych politík