Oznámenie o konaní doplňujúcich volieb na funkciu člena/členky vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. oznamuje konanie doplňujúcich volieb člena/členky vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Šancová 56, 811 05 Bratislava.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 1 externý/á člen/členka za organizačnú zložku PÚ.

Lehota na predloženie kandidatúry: do pondelka 27. júna 2022 vrátane.

Zoznam predkladaných dokladov:
• Prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou
• CV kandidáta/kandidátky
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Spôsob predloženia dokladov: dokumenty doručiť v pdf forme elektronicky na adresu člena Správnej rady organizácie (ivana.studena@gmail.com) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Termín konania pohovoru a voľby: 29. júna 2022, od 9:00 hod., na ONLINE zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek správnej rady organizácie.

Podľa Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie a jeho Dodatkov č. 1 a 2, voľba sa bude konať online formou dvojkolovým systémom, ihneď po skončení pohovoru s kandidátmi/kandidátkami.

 

Bratislava 22. jún 2022 Za Správnu radu CSPV SAV, v.v.i.
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.