ENTRANCES – Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • ENTRANCES
  • 883947
  • Richard Filčák
  • 05/2020 - 04/2023
  • Rakúsko, Belgicko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko
  • Horizont 2020
  • Klíma, životné prostredie, zdroje a suroviny
  • Rakúsko: ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH, Viedeň Belgicko: ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT, Brusel Španielsko: UNIVERSIDADE DA CORUNA, Coruna, Španiesko Veľká Británia: CARDIFF UNIVERSITY Taliansko: CONOSCENZA E INNOVAZIONE SOCIETA ARESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA, Rím, Talianko Nórsko: NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, Trondheim, Nórsko Poľsko: INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN, Krakov Portugalsko: SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO SA, Lisabon Rumunsko: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI

Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“ Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci: 1) politiky dekarbonizácie; 2) prebiehajúce procesy odstraňovania teritorializácie; a 3) územný rozmer prechodu na čistú energiu. Tieto kontextové prvky definované v projekte následne poskytnú údaje a informácie pre interpretáciu hlavných výskumných otázok: a) Riziká ukončenia ťažby uhlia a transformácie regiónov s vysokým podielom spotreby uhlíka môžu viesť k rôznym dopadom. Spolu s týmito procesmi sa objavujú aj konflikty, ktoré sa presúvajú z miestnej na národnú a európsku úroveň a naopak. Hlavným zameraním projektu je analýza týchto konfliktov a vyjednávacích procesov, ktoré sa ich týkajú, ako aj kontextu verejných politík a politickej kultúry formujúcich priebeh a intenzitu konfliktov; b) Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny a regióny náročné na uhlík, sa skúmajú na základe prebiehajúceho procesu na územnej úrovni. Ďalšou líniou implementácie projektu je identifikovať faktory teritorializácie pôsobiace v rôznych uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch a analyzovať, vysvetliť ich dynamiku a vzájomné pôsobenie; c) Prechod k čistej energie nemožno chápať iba ako technologickú zmenu alebo priemyselný posun a je preto potrebné ho analyzovať ako sociálno-ekonomicko-psychologický proces ovplyvňujúci život miestnych spoločenstiev. V tomto ohľade je projekt zameraný na štúdium stratégií zvládania procesu zo širokého spektra perspektív: viacrozmerná perspektíva kombinujúca rôzne disciplinárne rámce; porovnávacia perspektíva, vypracovanie komplexného súboru prípadových štúdií; viacúrovňová perspektíva do ktorej sú zapojení rôzni kľúčoví aktéri na územnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Každá z týchto stratégií bude rozpracovaná v špecifickom segmente výskumu: Teoretická oblasť, Analytická časť a Proaktívna oblasť.