Výberové konanie na pozíciu senior vedeckého pracovníka/ vedeckej pracovníčky organizačnej zložky Prognostický ústav CSPV SAV v Bratislave

Prognostický ústav otvára miesto pre vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach prognózovania, koevolúcie inštitucionálnych a technologických zmien, socio-ekonomických analýz globálnych environmentálnych zmien, trhov práce alebo iných relevantných oblastí.

Prognostický ústav je jedným z troch ústavov, ktoré v roku 2015 vytvorili CSPS SAV zlúčením troch výskumných ústavov SAV. Prognostický ústav zaznamenáva v posledných rokoch dynamický rozvoj, pričom rozširuje a upevňuje sieť národných a medzinárodných výskumných partnerov a ďalších aktérov. Centrum spoločenských a psychologických vied je jednou z najväčších a najvýkonnejších spoločensko-vedných výskumných inštitúcií na Slovensku.

Podmienky prijatia:

 • minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent, v odboroch ekonómia, ekonometria alebo matematika/štatistika so zameraním na ekonómiu alebo prognostiku, prípadne v inom príbuznom odbore.
 • schopnosť samostatne realizovať výskum vrátane kvantitatívnych ekonometrických/štatistických analýz s aplikáciou na ekonomické a spoločenské vedy
 • schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií
 • schopnosť publikovat' a prezentovat' svoje vedecké výsledky v anglickom jazyku
 • ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave môže byť výhodou ale nie je podmienkou prijatia
 • vyšší kvalifikačný stupeň a dlhodobá publikačná činnosť na medzinárodnej úrovni môžu byť výhodou
 • predošlá skúsenosť s medzinárodnými grantovými schémami vítaná

Ponúkame:

 • tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť odborného rastu
 • možnosť uchádzať sa o podporu z grantových schém financovaných z verejných zdrojov (VEGA, APVV)
 • podporu v realizácii medzinárodných grantových schém
 • v prípade splnenia kvalifikačných predpokladov, možnosť viesť študentov doktorandského štúdia
 • možnosť spolupodieľať sa na internacionalizácii a rozvoji pracoviska


Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učitelov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dlžky doterajšej praxe. Podľa kvality publikačnej a akademickej činnosti a aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovať priebežne cez portál istp.sk do 12.1.2023 alebo zasielať na adresu anna.bradiakova@savba.sk

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť musí obsahovať aspoň:

i) životopis vo formáte Europass

ii) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o získaných tituloch,

iii) doklady o doterajšej vedecko-výskumnej praxi,

iv) doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti

v) writing sample – akademický text autora v AJ


Záujemcovia, ktorí budú spĺňat' predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor.

Termín nástupu bude na základe dohody s vybraným uchádzačom/uchádzačkou.

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992927/senior-researcher-at-the-institute-for-forecasting