VEREJNÉ OBSTARÁVANIE AKO SOCIÁLNA INOVÁCIA

Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu stratégie Európa 2020. V tejto súvislosti sa Smernica 24/2014/EÚ o verejnom obstarávaní zameriava na modernizáciu postupov verejného obstarávania. Okrem iného, predstavuje nové možnosti pre uplatňovanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, rozširuje možnosti pre uplatnenie vyhradených zákaziek alebo zavádza osobitné pravidlá pre nákup sociálnych a zdravotníckych služieb.

S cieľom povzbudiť využívanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) a Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) v 15 krajinách EÚ pod názvom „Buying for Social Impact“ realizujú iniciatívu zameranú na vzdelávanie a zdieľanie dobrej praxe sociálne zodpovedného verejného obstarávania.

Iniciatíva je realizovaná v spolupráci s medzinárodným konzorciom piatich strešných organizácii aktívnych v oblasti regionálneho rozvoja a sociálnej ekonomiky. Ide o organizácie AEIDL, REVES, DIESIS, Social Economy Europe a ENSIE. Prognostický ústav SAV vystupuje v pozícii národného experta zodpovedného za prípravu národnej správy a realizáciu konferencie s názvom „Verejné obstarávanie so spoločenským dopadom“ realizovanej 14.11.2019 v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Výstupy iniciatívy Buying for Social Impact je možné nájsť TU.