Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru pre zdieľanie aktuálnych poznatkov v oblasti pracovnej migrácie, vysielania pracovníkov a trhu práce a pre identifikovanie prioritných tém pre výskum, ktorý by podporil riešenia a inovácie v oblasti politík zamestnanosti a migrácie. Vytvorenie platformy inicioval tím z PÚ CSPV SAV a spolu s nimi v platforme pôsobia zástupkyne a zástupcovia organizácii štátnej a verejnej správy, odborových a zamestnávateľských zväzov, zamestnávateľov a neziskového sektora.

Témou septembrového stretnutia boli Výzvy na trhu práce v kontexte zvýšených migračných tokov z Ukrajiny, v rámci ktorej sa viedla diskusia ohľadne otázok spojených s príchodom a integráciou ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine na slovenskom trhu práce. Druhého stretnutia platformy sa zúčastnili okrem výskumných pracovníčok Prognostického ústavu CSPV SAV aj reprezentantky a reprezentanti občianskeho združenia Mareena, Národného inšpektorátu práce SR, Konfederácie odborových zväzov, Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, Asociácie priemyselných zväzov Groupe PSA.


Diskusia sa týkala hlavne slovenského regulačného a legislatívneho rámca pre integráciu ľudí z tretích krajín a osobitne ľudí so statusom dočasného útočiska, implementačných problémov, nástrojov pracovnej integrácie a vytvárania dôstojných pracovných podmienok. Na úvod stretnutia predstavil Prognostický ústav informácie o súčasnej situácii na trhu práce v súvislosti s migračnými tokmi z Ukrajiny. Zástupkyne a zástupcovia jednotlivých organizácii prezentovali aktuálne informácie z pohľadu ich profesionálnej praxe.

Diskusia sa zameriavala na špecifické problémy ako napríklad, situácia ľudí so statusom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorí narážajú na dlhodobé systémové nedostatky týkajúce sa nedostatočných nástrojov pracovnej integrácie a inštitucionálnej podpory ľudí s rodičovskými povinnosťami, predovšetkým žien. Značnou bariérou pracovnej integrácie sú taktiež slabé znalosti slovenského jazyka a nedostatok príležitostí zapojiť sa do jazykových kurzov. Ako problematické sa javí prepájanie zamestnávateľov a uchádzačov o prácu s konkrétnou pracovnou pozíciou, čo súvisí aj s výzvami v oblasti uznávania kvalifikácie. Zložitá situácia je taktiež spojená s neistotou a krátkodobou perspektívou do budúcnosti, čo môže viesť k rozhodnutiu pracovať na živnosť. V prípade ľudí z tretích krajín vo všeobecnosti sa ako problém javia nekalé praktiky agentúr, ktoré vedú k vykorisťovaniu, nelegálnej práci a nepriaznivým pracovným podmienkam. V zimných mesiacoch na prelome rokov 2022 a 2023 plánujeme uskutočniť tretie stretnutie Platformy.