Siedme pracovné stretnutie CSPV SAV alebo Centrovica 2021

Vedeckí pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zlúčení v CSPV sa navzájom informovali o výsledkoch vedeckých výskumov, o nových projektoch i personálnych zmenách a ďalšom súvisiacom dianí v ústavoch za obdobie od ostatného stretnutia.

Po úvodnom slove riaditeľky CSPV Denisy Fedákovej informovali o činnosti jednotlivých ústavov jednotliví vedúci organizačných zložiek. Za Ústav experimentálnej psychológie informoval o novinkách Peter Halama. Aktivity Spoločenskovedného ústavu predstavila vedúca organizačnej zložky Anna Kalistová. Po krátkej prestávke pokračoval v informovaní o činnosti Prognostického ústavu jeho vedúci, Richard Filčák. Následne výsledky práce na úrovni Centra sumarizovala riaditeľka CSPV Denisa Fedáková. Vo svojom vystúpení informovala o aktuálnych termínoch a výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (v.v.i.). Poukázala na krátkosť času a množstvo príprav súvisiacich s týmto procesom, ako aj na blížiace sa hodnotenie organizácií SAV medzinárodným panelom expertov, zatiaľ bez možnosti poskytnúť bližšie informácie. Riaditeľka CSPV vyzdvihla spoluprácu vedeckých pracovníkov troch organizačných zložiek pri riešení spoločných projektov.

V ďalšom bloku zameranom na prezentáciu interdisciplinárnych projektov centrového charakteru, vedúce a vedúci projektov Anna Kalistová (INTERREG a CEEA), Miroslav Balog (EŠIF) a Ivana Studená (I-SKILLS) stručne predstavili zameranie a ciele projektov.

Pravidelné stretnutia zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách CSPV a možnostiach spolupráce. Preto vedenie CSPV využíva organizovanie pracovných stretnutí aj online formou, v čase kedy situácia pandémie neumožňuje osobné stretnutia hromadného charakteru. Vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov a tímov prinášajú spoločné úspechy vo forme spolupráce vedeckých pracovníkov a pracovníčok troch organizačných zložiek, spoločných projektov a kvalitných publikačných výstupov.