SAV pripraví analýzu a návrhy definície energetickej chudoby, dáta jej poskytnú energetici

Systémová a udržateľná definícia energetickej chudoby, prijatá na základe dát zohľadňujúcich situáciu na Slovensku, je kľúčová pre prijatie adresných opatrení na jej postupné odstraňovanie.

Podľa informácií, ktoré poskytla Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), vypracuje SAV návrhy definície energetickej chudoby na základe hĺbkovej štúdie a nezávislej analýzy dát od najväčších dodávateľov energií SPP, ZSE, SSE a distribučných spoločností SPPD, ZSD, SSD a VSD. Na Slovensku doteraz chýbala nezávislá štúdia energetickej chudoby, na základe ktorej by potom bolo možné prijať adresné a udržateľné opatrenia na jej riešenie. Štúdia SAV vzniká s inštitucionálnou podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Spolu s návrhmi definícií by výsledkom štúdie mali byť aj odporúčané opatrenia zamerané na odstraňovanie energetickej chudoby. Práve odbornosť a nezávislosť SAV ako vedecko výskumnej inštitúcie je kľúčovým aspektom spolupráce.

Na základe uzavretej zmluvy energetické spoločnosti poskytnú SAV, ako prejav svojej spoločenskej zodpovednosti, anonymizované dáta spotreby energií v domácnostiach. Spolu s týmito údajmi poskytnú dodávatelia energií a distribučné spoločnosti SAV aj ďalšie informácie zohľadňujúce ich skúsenosti z praxe podnikania v energetike. V rámci hĺbkovej štúdie SAV zohľadní nielen výdavky na elektrinu a plyn, ale aj výdavky na zabezpečenie tepla z iných zdrojov (uhlie, drevo).

Predpokladáme, že výsledky hĺbkovej štúdie budú známe koncom roka 2022. Podľa SAV a energetických spoločností je preto popri príprave hĺbkovej štúdie dôležité, pokiaľ ide o rok 2022, prijať rýchle opatrenia riešiace negatívne vplyvy zvyšujúcich sa cien na najzraniteľnejšie skupiny zákazníkov z radov domácností.

Výsledky hĺbkovej štúdie poskytnú zúčastnené subjekty ako podklad na prípravu dlhodobých systémových a udržateľných opatrení v oblasti boja s energetickou chudobou relevantným štátnym orgánom, najmä Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre bližšie informácie kontaktujte pani RNDr. Dušanu Dokupilovú, PhD. na adrese dusana.dokupilova@savba.sk.

Autor: Dušana Dokupilová