Kraje a okresy v demografickej perspektíve. Populačná prognóza do roku 2040

RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD., Ing. Boris Vaňo, PhD., doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Titulka Populacna prognoza 2040
Rok Vydania
2019
Počet strán
82
ISBN
978-80-89398-42-3
Publikácia
Najnovšia prognóza vývoja obyvateľstva v krajoch a okresoch Slovenska je výsledkom priamej spolupráce Výskumného demografického centra pri INFOSTATe, Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Publikovaná vedecká monografia predstavuje novú a revidovanú prognózu populačného vývoja v krajoch a okresoch Slovenskej republiky do roku 2040.

Publikácia vznikla ako čiastkový výstup z projektu APVV-017-0079 Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach.

Recenzenti:
Pavol Korec - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Pavol Tišliar - Katedra etnológie a muzeológie Filozofická fakulta UK v Bratislave