Nová kniha v rámci projektu ENLIVEN

Gratulujeme našej kolegyni Ivane Studenej,  k vydaniu knihy „Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe“. Na knihe sa podieľala ako editorka spoločne s John Holford (University of Nottingham), Pepka Boyadjieva (Bulgarian Academy of Sciences), Sharon Clancy (University of Nottingham) a Günter Hefler (3s) a je spoluautorkou niekoľkých kapitol publikácie.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo Palgrave Macmillan v rámci série Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning a je voľne dostupná online. Publikácia prináša časť výstupov výskumného projektu ENLIVEN.

O knihe:

Táto kniha, ktorá je bezplatne prístupná, spochybňuje "skupinové myslenie" medzinárodnej politiky v oblasti celoživotného vzdelávania. Výskum zdôrazňuje a dokazuje, že vzdelávanie dospelých, by malo byť znovu vnímané ako ústredný prvok demokratickej spoločnosti. Mladí dospelí, najmä zo znevýhodneného prostredia, sa viac zapájajú do vzdelávania a odbornej prípravy a viac sa učia každý deň v práci, ak je vzdelávanie demokraticky organizované a založené na trvalých a inkluzívnych inštitucionálnych sieťach, a ak pracovné prostredie podporuje a odmeňuje získavanie zručností. Autori a autorky pomocou inovatívnych kvalitatívnych a kvantitatívnych metód rozvíjajú kritický pohľad na dominantné politiky, pričom v Európskej únii a Austrálii skúmajú, ako "zraniteľní" mladí dospelí vnímajú programy určené na zlepšenie ich "zamestnateľnosti" a ako politiky „skills for jobs“ vytláčajú širšie (a premyslenejšie) predstavy o tom, čo by malo vzdelávanie a odborná príprava robiť. Kapitoly ukazujú, prečo niektoré opatrenia fungujú pre ľudí so slabým vzdelaním, prečo je trh práce, spolu so vzdelávacími inštitúciami, taký dôležitý, ako môže vzdelávanie dospelých posilniť a rozšíriť právomoci ľudí a aké výzvy predstavuje využívanie umelej inteligencie pri tvorbe politík celoživotného vzdelávania. Niekoľko z nich skúma kľúčovú úlohu vzdelávania na pracovisku v živote organizácie a vzdelávania počas "vznikajúcej dospelosti". Dôležité porovnávacie štúdie o vzdelávaní na pracovisku v sektoroch hutníctva, maloobchodu a vzdelávania dospelých poukazujú na úlohu manažmentu, odborov a sociálnych hnutí pri vzdelávaní mladých dospelých.