Náš tím prezentoval na SEAM 2023

Členky a členovia výskumného tímu Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied prezentovali svoje akademické publikácie na výročnej konferencii Slovenskej ekonomickej spoločnosti SEAM 2023 v Banskej Bystrici. Naša kolegyňa Lucia Mýtna Kureková prezentovala svoj príspevok o skúmaní rozdielov medzi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi a uchádzačkami o zamestnanie v prístupe k programom zamestnanosti na Slovensku a Ivana Studená predstavila výsledky výskumu o úlohe zamestnaneckých vzťahov pri formovaní účasti na vzdelávaní dospelých v EÚ27. V rámci spoločného podujatia s výročnou konferenciou Ekonomickej univerzity v Bratislave pre doktorandov a post-doktorandov EDAMBA prezentovala naša doktorandka Lucia Kováčová príspevok o sociálno-ekonomických determinantoch duševnej pohody v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku v súvislosti s bariérami v prístupe na trh práce.