Národný workshop projektu POW BRIDGE o vysielaní pracovníkov

Začiatkom januára (12.1.2022) sme uskutočnili posledné stretnutie projektu POW-BRIDGE. Na národný workshop sme prizvali respondentov/respondentky a partnerské organizácie výskumného projektu – zástupcov verejnej a štátnej správy, zamestnávateľských zväzov, samotných zamestnávateľov, odborové organizácie, neziskové a medzinárodné organizácie – aby sme im poďakovali za aktívnu podporu počas trvania projektu a prezentovali kľúčové výstupy projektu s presahom na prax.

Účastníkom a účastníčkam sme predstavili video „Praktický návod pre zamestnávateľov o vysielaní pracovníkov“, a tiež Analytický komentár „Výzvy vo vysielaní pracovníkov z pohľadu zamestnávateľov na Slovensku“ , ktorý zhrnul vybrané odporúčania pre tvorbu politiky a pre implementačnú prax.

Stretnutie v neposlednom rade slúžilo na vytvorenie Neformálnej platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie pracovníkov. Zúčastnení zástupcovia a zástupkyne organizácií potvrdili záujem a význam platformy, ktorá by umožnila pravidelnú diskusiu o skúsenostiach, potrebách ako aj spoločných výskumných aktivitách. Prognostický ústav CSPV SAV ako nestranná odborná inštitúcia sa podujal zastrešiť organizáciu stretnutí Neformálnej platformy na polročnej báze. Na spoluprácu a výmenu informácií sa tešíme.