EEE2021

V dňoch 10-16. marca 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia Energy Evaluation Europe 2021, ktorá sa venuje hodnoteniu programov a politík v oblasti energetiky s dôrazom na dosahovanie cieľov v oblasti úspor energie a klimatickej zmeny. Dňa 10. marca 2021 Katarína Korytárová z Prognostického ústavu CSPV SAV mala prezentáciu na tému hodnotenie úspor energie pomocou metód zdola na hor (bottom-up) a zhora na dol (top-down) a na príklade z praxe poukázala na nezrovnalosti v metodike tzv. „top-down“ indikátorov v sektore dopravy.

 

 

Foto: Energy Evaluation Europe 2021