Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií

  • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
  • RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
  • 01/2017 - 11/2021
  • COST Action CA16232
Energetická chudoba je vo všeobecnosti chápaná ako neschopnosť domácností zabezpečiť nevyhnutnú úroveň energetických služieb. Viac ako 50 miliónov domácností v rámci Európskej únie si nevie zabezpečiť dostatočné teplo, platiť účty za služby načas, či žiť v prostredí bez vlhkosti a plesní. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti o energetickej chudobe v Európe so zapojením dôležitých stakeholderov – európskych inštitúcií, akadémie, biznisu, think-tankov, využijúc poznatky z rôznych sfér – sociológia, ekonómia. Potenciálny vplyv energetickej chudoby ako segment štúdia a riešenia problematiky sociálneho vylúčenia a chudoby a na podporu sociálnej a regionálnej kohézie, začal byť na Slovensku vnímaný len nedávno. Zároveň je to téma, ktorá čoraz viac rezonuje v praxi a má do budúcnosti silný výskumný potenciál. V nadväznosti na podporu akademického výskumu sa plánuje prepojenie na praktické aplikácie pre tvorbu verejných politík na úrovni EÚ a jednotlivých štátov.
Manchester University, United Kingdom