Profile: Zuzana Polačková, Mgr., MA. PhD., Researcher


Research Field

  • Social entrepreneurship and social economy
  • Employment and employability

Forecasts, Prospects, Analyzes, Strategies

  • Quantification of the social economy and the effects of the social economy on the inclusion of disadvantaged groups and the reduction of regional disparities.

Concise Profile

Zuzana Polačková –researcher at the Centre of Social and Psychological Sciences of Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia. Her professional focus is paid to issues related to social economy and social entrepreneurship; employment and employability of the most disadvantaged groups; and quadruple helix approach to regional development. In her work, she embraces the principle of “research for practice”.
She is a co-author of the Act on social economy and social enterprises adopted in 2018, co-author of the Map of social entrepreneurships and their ecosystem in Europe published by the European Commission; a member of GECES - EC expert group on social economy and social entrepreneurship. She is a member of a number of advisory committees of initiatives/programs implemented by public same as non-profit sector organisations in Slovakia same as abroad.
She graduates from the Conservatory (professional music schools), Comenius University and London Metropolitan University. She is Fulbright Scholar and Japan Foundation Scholar. She defended her PhD thesis on the topic of human capital in the context of regional development at the Slovak Technical University in 2019.


Scientific Projects


Selected Publishing Activity

JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav. Some Analytical Possibilities of Research of the Level of Mortality for Selected Cancer Diseases in Slovakia. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 21-38. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.002 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života)

KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav. Identification of Development Trends of Biobanking and Its Potential for Further Progress. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 5-20. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.001 (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia)

POLAČKOVÁ, Zuzana. The Landscape of Social Enterprise in the Slovak Republic. In Social Enterprise in Central and Eastern Europe : Theory, Models and Practice. 1 edition. - Abingdon; New York : Routledge, 2021, p. 184-198. ISBN 9780367342197.

POLAČKOVÁ, Zuzana - FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš - DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. The Position of Slovakia in European Area in Terms of Mortality from Selected Cancer Diseases. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2021, vol. 13, no. 1, pp. 39-55. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2021.13.003 (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života)

POLAČKOVÁ, Zuzana. Inclusiveness of Public Policy Support Measures Aiming to Increase Employment Rate among Roma - Case of Slovakia. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts. - Praha : Charles University, Faculty of Arts : Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2021, p. 177-178. ISBN 978-80-7671-036-8. (Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies)

POLAČKOVÁ, Zuzana. Prístup ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít k opatreniam aktívnej politiky trhu práce = Access of people from marginalised roma communities to active labour market policy measures. In Prístup k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva : Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 29. a 30. septembra 2021 v Smoleniciach. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021, s. 19-20. ISBN 978-80-973372-7-8. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve)

POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠKOBLA, Daniel. Priebežné hodnotenie národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK, II. fáza. Bratislava : [Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky], 2021. 53 s.

ŠPROCHA, Branislav - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard - POLAČKOVÁ, Zuzana - BALOG, Miroslav. Vplyv nádorových ochorení a regionálne disparity v dĺžke života na Slovensku a identifikácia celkového objemu predčasných úmrtí v produktívnom veku = Effect of Cancer Diseases on Regional Life Expectancy in Slovakia and the Identification of the Total Volume of Premature Deaths in the Productive Age. In RELIK 2021: Reproduction of human capital - mutual links and connections : conference proceedings, November 4-5, 2021, Prague, Czech Republic. Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : Prague University of Economics and Business, 2021, s. 725-743. ISBN 978-80-245-2429-0. Dostupné na internete: https://relik.vse.cz/2021/download/pdf/472-Sprocha-Branislav-paper.pdf (ITMS: NFP313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. RELIK 2021 : mezinárodní vědecká konference)