Dagmar Gombitová obhájila dizertačnú prácu

Dňa 30.11.2022 obhájila na FSEV UK svoju dizertačnú prácu Ing. Dagmar Gombitová, doktorandka Prognostického ústavu SAV.

Školiteľom dizertačnej práce s názvom Expertné rozhodovanie vo verejných politikách. Analýza vybraných behaviorálnych aspektov. bol doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

Komisia sa skladala z doc. Mgr. Kataríny Staroňovej, PhD., prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., PhDr. Evy Ballovej Mikuškovej, PhD., Ing. Edity Nemcovej, PhD. a doc. Ing. Davida Špačeka, PhD.

Gratulujeme!