Foto1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovalo seminár s názvom “Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti zo zahraničia a možnosti ich implementácie  v Slovenskej republike”. Seminár sa uskutočnil dňa 24. februára 2020 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych vzdelávacích účtov v zahraničí a diskusia o ich pilotnej implementácii v Slovenskej republike.

V rámci programu seminára vystúpila zástupkyňa vedúceho Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV Ing. Ivana Studená, PhD. s príspevkom “Bariéry účasti na vzdelávaní dospelých”.

Účastníci  seminára zastupujúci decíznu sféru, výskumné inštitúcie, ako aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov hľadali odpovede na nasledujúce otázky:

• Akú rolu zohrávajú individuálne vzdelávacie účty v celkovom mixe opatrení určených na podporu vzdelávania dospelých?
• Ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, štátne   orgány,  asociácie  a ostatní  aktéri)  spolupracovať  na  zvýšení  efektívnosti vzdelávacích účtov?
• Na  ktoré   cieľové   skupiny  je  potrebné   sa  zamerať     a  aké  sú  skúsenosti   so znevýhodnenými cieľovými skupinami?
• Ako úspešne implementovať pilotnú schému a aké sú riziká zavedenia individuálnych vzdelávacích účtov?

Program seminára - Individuálne vzdelávacie účty.pdf554.63 KB

Fotogaléria

Foto1 Foto2 Foto3