Študijný odbor Priestorové plánovanie

Prognostický ústav SAV je v súčasnosti poskytovateľom doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.1.2 Priestorové plánovanie (v spolupráci s Ústavom manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave).

Doktorandské štúdium v tomto odbore sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania, a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 roky a v externej forme 5 rokov. Absolventom sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (PhD.).

Absolvent študijného programu Priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru Priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku. Absolvent môže nájsť široké uplatnenie v urbanistickej vede, vo vzdelávaní a praxi územného a priestorového plánovania, v manažmente priestorového rozvoja. Uplatní sa pri riešení špecifických problémov sociálneho rozvoja a ekonomického rozvoja vo väzbe na lokalizačné aspekty ekonomických aktivít. Vzhľadom na podstatu jeho interdisciplinárneho vzdelania nájde uplatnenie i v hraničných disciplínach, napr. v urbánnej ekológii, sociálnej ekológii a pod.

Podmienky doktorandského štúdia v PÚ SAV upravuje Smernica PÚ SAV č. 1/2011 pre DŠ v študijnom programe štúdia tretieho stupňa - 5.1.2 Priestorové plánovanie s účinnosťou od 1. 2. 2011.

Predpisy a smernice o doktorandskom štúdiu na STU Bratislava (prijímacie konanie, obsah štúdia, rozvrh...)

Na doktorandské štúdium v tomto odbore boli prijatí:

od 1. 9. 2012 - do 16. 2. 2015 interná doktorandka
od 16. 2. 2015 externá doktorandka:
Ing. Svetlana Dobrovičová
zmena témy dizertačnej práce (od 1. 2. 2015): "Hodnotenie ochrany pred živelnými pohromami v oblasti vodného hospodárstva z hľadiska priestorového plánovania."
téma dizertačnej práce (do 31. 1. 2015): "Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti a rozvoja regionálnych celkov v SR a v Európe - súčasný stav a prognózovanie budúceho vývoja.", školiteľka JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

od 2. 9. 2013 interná doktorandka:
Ing. Martina Chrančoková
téma dizertačnej práce: "Transfer poznatkov pomocou medzinárodnej migrácie.", školiteľ doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.

od 1. 9. 2014 interná doktorandka:
Ing. Katarína Karasová
téma dizertačnej práce: "Priestorové plánovanie investícií na trhu práce v SR.", školiteľka JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
9.7.2015 zmena témy dizertačnej práce: " Štatistické metódy merania a hodnotenia regionálnych rozdielov trhu práce a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú."

od 1. 9. 2015 externý doktorand:
Mgr. Milan Chrenko, MSc.
téma dizertačnej práce: " Teoreticko-metodologické aspekty integrovaného hodnotenia v životnom prostredí a priestorovom plánovaní a ich aplikácia na prípadovú štúdiu efektívneho využívania prírodných zdrojov "

od 1. 9. 2015 externá doktorandka:
RNDr. Dušana Dokupilová
téma dizertačnej práce: " Fiškálne dopady demografického vývoja v regiónoch Slovenska", školiteľka JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

 

Uchádzači, ktorí si vyberú tému vypísanú PÚ SAV, podávajú prihlášku na študijné oddelenie Ústavu manažmentu, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. Kontakt: Mgr. Katarína Matúšková, 0918 669 138; E-mail: katarina.matuskova@stuba.sk.