Študijný odbor Verejná politika a verejná správa

V školskom roku 2018/2019 Prognostický ústav CSPV SAV otvoril doktorandský študijný program Verejná politika a verejná správa. Program je vykonávaný v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Absolventi tretieho stupňa štúdia v spomínanom odbore Verejná politika a verejná správa budú po absolvovaní štúdia pripravený na expertnú a odbornú prácu v oblasti výskumu verejnej politiky a verejnej správy s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. 

Absolventi  odboru budú ovládať vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti. Budú pripravení vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

Zároveň budú absolventi PhD. štúdia schopní prispievať k rozvoju teoretických základov vedného odboru. Budú poznať najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a vyššie uvedených bezprostredne súvisiacich disciplín a dokážu navrhovať vlastné riešenia problémov. Absolventi budú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ a OECD. V rámci štúdia absolventi získajú vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.

Na doktorandské štúdium v tomto odbore bola prijatá:

Ing. Kristína Hošová
téma dizertačnej práce: "Inštitucionálne rámce rozvoja priemyslu EÚ", školiteľka Ing. Edita Nemcová, PhD.

 

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s Prognostickým ústavom  Centra spoločenských a psychologických vied SAV Bratislava vyhlasuje témy dizertačných prác na školský rok 2019/2020. Termín podania prihlášok na interné doktorandské štúdium je do 30. augusta 2019.

 

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC 2019/2020

školiteľka: Prof. Ing. EMÍLIA SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, PhD. emilia.beblava@fses.uniba.sk

Image removed.Image removed.Štrukturálne reformy vo verejnom sektore na Slovensku: agenturizácia a decentralizácia vs centralizácia

 

školiteľka: Doc. Mgr. KATARÍNA STAROŇOVÁ, PhD. katarina.staronova@fses.uniba.sk

Image removed.Image removed.Politicko-administratívne vzťahy na ústredných orgánoch štátnej správy

 

Image removed.Image removed.školiteľ: doc. Ing. DrSc. VLADIMÍR  BALÁŽ, PhD. kontakt:  vbalaz@yahoo.com

1. Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii

2. Diaspora a cirkulácia poznatkov

3. Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí

 

školiteľka: Ing. EDITA NEMCOVÁ, PhD. kontakt:  progedit@savba.sk

Image removed.Image removed.1. Trendy a perspektívy rozvoja MSP v malých otvorených ekonomikách EÚ

2. Strategické a implementačné rámce politík pre podporu celoživotného vzdelávania ich vplyv na zručnosti a zamestnatelnosť dospelých. Analýza vybraných politík vzdelávania v kontexte zvyšovania účasti na celoživotnom vzdelávaní, rozvoja zručností a zamestnatelnosti vybraných cieľoch skupín dospelých.

 

školiteľ: Mgr. MSc. RiICHARD FILČÁK, PhD. kontakt: progrfil@savba.sk

Image removed.Image removed.1. Trh práce, ľudia a sociálna inklúzia: Anómia, prekérne zamestnania a trendy versus ciele sociálnych politík.

2. Výskum fenoménu energetickej chudoby ako výzva pre tvorbu verejných politík.

 

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/