Študijný odbor Verejná politika a verejná správa

V školskom roku 2018/2019 Prognostický ústav CSPV SAV otvoril doktorandský študijný program Verejná politika a verejná správa. Program je vykonávaný v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Absolventi tretieho stupňa štúdia v spomínanom odbore Verejná politika a verejná správa budú po absolvovaní štúdia pripravený na expertnú a odbornú prácu v oblasti výskumu verejnej politiky a verejnej správy s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. 

Absolventi  odboru budú ovládať vedecké spôsoby získavania najnovších poznatkov vo verejnej politike a verejnej správe a v oblastiach vedných disciplín bezprostredne s nimi súvisiacich: politológia, sociológia, právo, ekonómia a ich vzájomné súvislosti. Budú pripravení vykonávať ich kritickú analýzu a aplikovať ich v praxi so znalosťou výberu alternatívnych riešení.

Zároveň budú absolventi PhD. štúdia schopní prispievať k rozvoju teoretických základov vedného odboru. Budú poznať najnovšie teórie a vedecké poznatky z oblasti verejnej politiky a verejnej správy a vyššie uvedených bezprostredne súvisiacich disciplín a dokážu navrhovať vlastné riešenia problémov. Absolventi budú spôsobilí svojím osobným vedeckým prínosom formulovať tendencie ďalšieho rozvíjania verejnej politiky a verejnej správy a ich zložiek (súčastí) v intenciách spoločensko-politického, ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska pri využití poznatkov a skúseností z iných krajín EÚ a OECD. V rámci štúdia absolventi získajú vedomosti o zásadách vedeckej práce a aplikácie vedeckých poznatkov do praxe, o spôsobe prezentácie vedeckých poznatkov v kontexte rozvoja verejnej politiky a verejnej správy ako vednej disciplíny.

Na doktorandské štúdium v odbore Verejná politika a verejná správa boli prijatí:

od 19.9.2018  (štúdium prerušené od 1.4.2021 do 31.3.2022) interná doktorandka:
Ing. Kristína Hošová
téma dizertačnej práce: "Inštitucionálne rámce rozvoja priemyslu EÚ", školiteľka Ing. Edita Nemcová, PhD.

od 24.6.2019 interná doktorandka:
Mgr. Dagmar Gombitová
téma dizertačnej práce: "Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí", školiteľ doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.

od 20.9.2019 predčasne ukončené štúdium 31.10.2021, interný doktorand:
JUDr. Pavel Štukovský
téma dizertačnej práce: "Je sociálne podnikanie platným nástrojom pre riešenie chudoby? Analýza sociálnych podnikov v kontexte verejných politík a sociálnej reality", školiteľ Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.

od 17.9.2020 interný doktorand:
Ing. Martin Mlynár
téma dizertačnej práce: "Pracovná migrácia Rómov; príčiny a dôsledky", školiteľka  Mgr. Lucia Mýtna Kureková, M.A. PhD.

od 17.9.2020 interná doktorandka:
Mgr. Nikoleta Slavíková
téma dizertačnej práce: "Pracovná migrácia Rómov; príčiny a dôsledky", školiteľka  Mgr. Lucia Mýtna Kureková, M.A. PhD.

 

Na doktorandské štúdium v odbore Ekonómia a manažment boli prijatí:

od 1.9.2021 interná doktorandka:
Ing. Nicol Haulíková
téma dizertačnej práce: "Technology change and Inequality of Opportunities and Incomes in Slovakia", školiteľka  Ing. Edita Nemcová, PhD.

od 1.9.2021 interný doktorand:
Ing. Matúš Baliak
téma dizertačnej práce: "Fiscal multipliers - Size, determinants, and impact of governmental investment on GDP referring to post-crisis Covid-19 period", školiteľka  Ing. Edita Nemcová, PhD.