Profil: Miroslav Štefánik, Mgr., PhD., samostatný vedecký pracovník


Výskumné zameranie

  • budovanie mikrosimulačného modelu ponukovej strany slovenského trhu práce za účelom tvorby scenárov analyzujúcich implikácie spoločenských trendov, ako je napríklad starnutie populácie, migrácia, vzdelávacie politiky, či politiky zamestnanosti
  • poradenstvo v oblasti verejných služieb zamestnanosti, vrátane ex-post analýzy dopadov jednotlivých programov aktívnej politiky trhu práce, ale aj tvorby a implementácie politík zamestnanosti
  • spracovanie veľkých dát (administratívnych aj online) za účelom tvorby informácie využiteľnej pri tvorbe verejných politík

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Tvorba mikrosimulačného modelu slovenského trhu práce – má bezprostredné využitie v oblasti prognostiky. Jeho výstupom je: detailná demografická prognóza, prognóza počtu absolventov škôl, ekonomického obyvateľstva, počtu zahraničných pracovníkov na slovenskom trhu práce, ako aj dopytu po práci vyplývajúceho z potreby nahrádzania pracovníkov opúšťajúcich trh práce.

Profil samostatného vedeckého pracovníka

Miroslav Štefánik má viac ako desaťročné skúseností v oblasti spoločenskovedného výskumu s relevanciou pre tvorbu verejných politík a cez päť rokov skúseností s účasťou v medzinárodných projektoch. Zameriava sa na spracovanie veľkých dát (administratívnych aj online) za účelom tvorby informácie relevantnej pri tvorbe verejných politík - ako napríklad pri vyhodnocovaní dopadov politík, či prognózovaní budúceho vývoja. Medzi témy ktorým sa venuje patrí vyhodnocovanie účinnosti opatrení aktívnej politiky trhu práce a vzdelávacích politík, ako aj prognózovanie vývoja ponukovej strany trhu práce.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť