Číslo projektu
VS/2019/0396
Doba riešenia projektu
01/2020
12/2021
Anotácia

Základné informácie

Donor: Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „EaSI – Progress“, Výzva na prekladanie návrhov VP/2019/008, číslo zmluvy VS/2019/0396 a dodatok č. 1 VS/2020/0287 ku Grantovej zmluve.
Trvanie projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021, s účasťou Prognostického ústavu CSPV SAV od 1.7.2020

 

 

Ciele projektu

O projekte

Hlavným cieľom projektu POW-Bridge je skúmanie rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov. Osobitná pozornosť je venovaná potenciálnym výzvam, ktoré vyplývajú z interakcií medzi novelizovanou smernicou o vysielaní pracovníkov prijatou v roku 2018 a ďalšou legislatívou prijatou na úrovni EÚ a členských štátov.

Medzi hlavné aktivity projektu patrí:

  • Nadnárodná spolupráca (zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi zainteresovanými stranami a podpora zapojenia zamestnávateľov do tvorby verejných politík založených na dátach)
  • Komparatívny výskum (analýza a porovnanie situácie v rôznych krajinách)
  • Šírenie informácií (poskytovanie výsledkov výskumu tvorcom politík, inštitúciám, ktoré dohliadajú na dodržiavanie právnych predpisov, zamestnávateľom a iným zainteresovaným stranám)

Projekt POW-Bridge týmito aktivitami podporuje inkluzívny, participatívny a transparentný proces implementácie smernice o vysielaní pracovníkov z roku 2018.

Metódy

Výskumná časť projektu skúma rozdiely medzi postupmi danými legislatívou (právny základ) a praktickou implementáciou v oblasti uplatňovania pravidiel vysielania pracovníkov, a tiež analyzuje interakciu EÚ smernice s ostatnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou v oblasti vysielania pracovníkov, ako aj dopad smernice na zamestnávateľov, a to z hľadiska ich skúseností a motivácií uplatňovať vysielanie pracovníkov. Výskum sa zameriava najmä na národnú legislatívu a predpisy, ktoré sa týkajú oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, dočasnej agentúrnej práce, a obchodného práva, čo prestavuje doteraz málo preskúmané oblasti. V každej krajine budú zozbierané primárne dáta, ktoré umožnia vyhodnotiť dopad týchto rôznych predpisov na praktické skúsenosti vo vysielaní pracovníkov, pričom umožnia pochopiť aj odlišnosti medzi krajinami. Metóda použitá na primárny zber údajov bude založená na tzv. vinetách (vignettes), ktoré budú osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali účelom hodnotenia, a teda aby poskytovali informácie z oboch strán inštitucionálneho vzťahu: vysielajúcich zamestnávateľov ako aj štátnych inštitúcií. Úvodné projektové stretnutie, laboratóriá zdieľania skúseností (mutual learning labs), stretnutia strategických rád a záverečná medzinárodná konferencia budú slúžiť na posilnenie spolupráce a budú nástrojom zdieľania informácií medzi zúčastnenými stranami a širším publikom.

Nadnárodný rozmer

Projekt POW-Bridge pokrýva osem európskych krajín (Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko a Severné Macedónsko), pričom medzi tieto krajiny patria vysielajúce aj prijímajúce krajiny, členské štáty EÚ ako aj kandidátske krajiny. Projekt je realizovaný siedmimi projektovými partnermi a niekoľkými pridruženými organizáciami, ktoré v týchto krajinách pôsobia.
Partneri a prizvaní zástupcovia verejnej správy a sociálnych partnerov sa zúčastnia laboratórií zdieľania poznatkov (mutual learning labs), aby prediskutovali výzvy, ktoré vznikajú pri implementácii právnych predpisov o vysielaní pracovníkov a vypracovali odporúčania pre tvorbu verejných politík. Na záverečnej konferencii v Benátkach v roku 2021 sa stretnú všetci zúčastnení partneri a externí odborníci a odborníčky, aby zistenia projektu prediskutovali a ďalej šírili.

Projektoví partneri

European Centre for Social Welfare Policy and Research (Rakúsko) (vedúci partner)
Ca’ Foscari University of Venice (Taliansko)
Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied (Slovensko)
Centre of Migration Research, University of Warsaw (Poľsko)
Association for Research, Communications and Development “Public” (Severné Macedónsko)
Center for Social Policy (Srbsko)
University of Primorska (Slovinsko)
Pridruženým partnerom na Slovensku je Odborový zväz KOVO.

Výstupy, diseminačné  materiály a aktivity projektu

Projektový leták (SK)
Newsletter 1 (EN)
Národná správa o vysielaní pracovníkov na Slovensku (EN)
Komparatívna štúdia (working paper) (EN)
Laboratórium zdieľania skúseností  MLL2 v Bratislave  (máj 2021)
Newsletter 2 (EN)
Policy brief (EN, SK)
Video podcast (EN, SK)
Newsletter 3 (EN)

Logo POWLogo EU