Číslo projektu
029833
Doba riešenia projektu
01/2006
12/2009
Spoluriešitelia
Anotácia

Názov projektu: Nové teórie a metódy skúmania trvalo udržateľného rozvoja

Emerging Theories and Methods in Sustainability Research

Viac na: www.umb.no/research/themes


Anotácia projektu

Projekt THEMES je zameraný na inovačné prístupy vo výskume podmienok trvaloudržateľného rozvoja, postavený na princípoch interdisciplinárnej spolupráce vychádzajúcej z teoretickej platformy vednej disciplíny ekologická ekonómia.

Hlavnými cieľmi projektu sú: 
1. Vytvoriť predpoklady pre rozvoj inovačných teoretických poznatkov a metodických prístupov k výskumu trvaloudržatelného rozvoja. 
2. Vytvoriť platformu komplexnosti k poznávaniu otázok trvaloudržatelného rozvoja a ich prenos k mladým vedeckým pracovníkom. 
3. Zabezpečiť zlepšovanie podmienok interdisciplinárneho výskumu. 
4. Podporiť rozvoj medzinárodnej spolupráce a vytváranie sietí jednotlivcov i kolektívov pôsobiacich v interdisciplinárnom skúmaní trvaloudržatelného rozvoja.


Spoluriešitelia: Mgr. Veronika Chobotová 

Technická pomoc: Helga Mrenová, Zuzana Haringová 

Partneri: 

The Norwegian University of Life Sciences – UMB (the “Coordinator”), 
Universitat Autonoma de Barcelona, ( UAB-ICTA) 
Foundation of the Faculty of Sciences and Technology - New University of Lisbon, 
University of Sussex, (UoS) 
Prognostický ústav Slovenská akadémia vied (IF SAS) 
Projekt podporili: European Society for Ecological Economics, International Human Dimension Programme for Global Environmental Change, EU Join Research Centre - ISPRA 

Projekt THEMES dosiahol v evaluácii skóre 93.5 (z celkového rozsahu 100). 

Aktivity

Správa z letnej školy 
Projekt pozostáva z troch blokov. 

1. Spoločnej teoretickej prípravy programu a odbornej koordinácie jednotlivých tréningových jednotiek. 
2. Zo série štyroch tematicky prepojených seminárov- letných škôl zameraných na inovačné prístupy skúmania podmienok trvaloudržateľného života. Cyklus letných škôl je zameraný na vyššie vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov (do 4 rokov od ukončenia graduálneho štúdia), perspektívnych pre interdisciplinárny výskum v európskom výskumnom priestore. Úspešní absolventi každého kurzu získajú 7.5 bodov európskeho kreditového systému (ECTS). Mimoriadna pozornosť bude venovaná interaktívnym metódam učenia a kontinuite spolupráce absolventov série, ako i individuálnych podujatí po skončení projektu. 
3. Prípravy vedeckej publikácie zameranej na inovačné prístupy v interdisciplinárnom výskume trvaloudržatelného rozvoja určenej pre medzinárodný impaktový časopis. 

Doplňujíce informácie možno získať na adrese: http://www.umb.no/research/themes 

PÚ SAV sa podieľa na škole 2: Inštitucionálna analýza a trvaloudržateľný rozvoj, spoločensky a vedecky vysoko aktuálna problematika najmä z pohľadu transformácie a EU integrácie SR. 

Program 
Sekcie 
Lektori 
Prezentácie 
Fotogaléria 

Programový výbor ukončil výberové konanie a schválil 40 účastníkov z celkového počtu 180 prihlásených. 

Podrobnosti o programe, podmienkach účasti a finančnom zabezpečení sú uvedené na stránkach projektu: http://www.umb.no/research/themes

Medzinárodný seminár “Inštitúcie a transformácia”, Bratislava, 10.12.2007

Správa z medzinárodného seminára 10.12.2007 

Prednášky z medzinárodného seminára 

Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD., PÚ SAV 
Medzinárodné postavenie Prognostického ústavu SAV v problematike Inštitúcie a transformácia 

Ing. Vladimír Baláž, DrSc., PÚ SAV 
Inštitúcie a ekonomická transformácia, Prezentácia vedeckej monografie: Vladimír Baláž, Tatiana Kluvánková-Oravská, Štefan Zajac, VEDA 2007 (ISBN 978-80-224-0960-5). 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ekonomická univerzita Praha, Inštitút pre štrukturálnu politiku IREAS 
Administrativní náklady výběrů poplatků na ochranu životního prostředí 

Mgr. Veronika Chobotová, PÚ SAV, University of Sussex 
Evolution of Institution for Sustainable Tourism in the Context of Transition Process of Slovakia 

Ilona Banaszak, PhD., PÚ SAV, Humboldt University Berlin 
Success and Failure of Cooperation in Agricultural Markets: Evidence from Producer Groups in Poland