Číslo projektu
265297
Doba riešenia projektu
01/2011
06/2014
Zástupca vedúceho projektu
Anotácia

Názov projektu: RESPONDER – Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík

Koordinátor: André Martinuzzi, PhD.Vienna University of Economics and Business

Technická pomoc: Zuzana Haringová

Viac na: www.scp-responder.eu

Aktivity v roku 2011

V prvom roku riešenia sa projektový tím zameral na rozpracovanie metodológie systémového mapovania a hodnotenia teórie ekonomického rastu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja založeného na participatívnom prístupe, analýze a zbere dát. V rámci spolupráce sa vypracovala a schválila publikačná a diseminačná stratégia a rozpracovala sa metodológia systému Európskeho dialógu o trvalo udržateľnej výrobe a spotrebe. Riešitelia sa zúčastnili prípravy medzinárodnej konferencie konanej v Berlíne (1st European Dialogue on Sustainable Consumption and Economic Growth from 19-21.10.2011). V septembri sa začala príprava logistického plánu a definovanie metodológie a cieľov pripravovaného workshopu Sustainable Mobility, ktorý bude organizačne a odborne pripravovať PÚ SAV. Ten sa uskutoční v Bratislave 21 – 23 marca 2012. Výstupy z workshopu a projektových aktivít budú v nasledujúcom roku využité v publikačnej činnosti projektového tímu.

Výstupy projektu boli tiež využité v príprave príspevku: Filčák, R., Kluvánková-Oravská, T., Finka, M. a Jílková, J. 2011. Vízia Európy 2020 a environmentálna politika Slovenska: problém cieľov a ich uplatňovania. In: Zborník Európa 2020 – inteligentná, udrtžateľná a inkluzívna Európa. Luxemburg: Úrad na vydávanie publikácií Európskej únie. ISBN 978-92-79-21748-7 doi: 10.2775/2239.

Aktivity v roku 2013

Medzinárodné podujatie Udržateľná mobilita pre európske mestá (tlačová správa)

Foto

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu RESPONDER je príprava, implementáciou transdisciplinarnej metodiky zvyšovať povedomie v oblasti  udržateľnej spotreby rozšírenej EÚ. Projekt nemá za cieľ len zlepšenie prepojenia medzi vedou a praxou (rozhodovaním), ale tiež vytvorenie platformy pre šírenie poznatkovo založených procesov v spoločnosti. Konkrétnym zámerom je koordinovať a podporovať proces postupného približovania sa dvoch názorových platforiem, ktoré sú dnes do značnej miery chápané ako antagonistické vo svojich východiskách a cieľoch: (i) ekonomický rast- zameraný na implementovanie Lisabonskej stratégie EÚ a (ii) udržateľnosť spotreby - alternatívne smery vedy zaoberajúce sa kvalitou rastu a jeho limitov definovaných na princípoch ekologickej udržateľnosti.

Konzorcium pozostáva z 5 univerzít, 3 výskumných inštitúcií a 2 ministerstiev, pričom poradný organ projektu zahŕňa členov Európskeho parlamentu, podnikateľskej sféry, MVO a OECD.