Číslo projektu
2006-035536
Doba riešenia projektu
10/2006
09/2010
Anotácia

Názov projektu: Viacúrovňove rozhodovanie v ochrane životného prostredia. Nástroje a procesy v ochrane vôd a biodiverzity v Európe. (GoverNat) 

Viac na: www.governat.eu 

 

Anotácia projektu 

Projekt GoverNat je zameraný na nové prístupy k rozhodovaniu a manažmentu ochrany vôd a biodiverzity, schválený v rámci schémy Marie Curie Research Training Network, 6. Rámcového programu EÚ. Je zameraný na mobilitu a vzdelávanie mladých vedeckých pracovníkov z krajín EÚ a asociovaných krajín. 

Hlavným cieľom GoverNat je priblížiť prebiehajúci celospoločenský proces premeny spôsobu rozhodovania z hierarchického na viac-úrovňové, ktorý vychádza z meniacich sa prístupov k rozhodovaniu rozšírenej EÚ. Čiastkovými cieľmi projektu sú: 
(i) pochopenie procesov viacúrovňového rozhodovania v oblasti manažmentu prírodných zdrojov, 
(ii) vývoj metód efektívneho zapojenia zainteresovaných účastníkov viacerých úrovní do procesu rozhodovania, 
(iii) analýza nástrojov a hodnotenie ich efektívnosti. 

V oblasti vzdelávania nosným cieľom je vytvoriť na partnerských pracoviskách 9 miest pre doktorantské štúdium a 3 miesta pre post-doktorantské štúdium so zameraním na interdisciplinárny a transdiciplinárny prístup k riešenej problematike: environmentálneho rozhodovania v ochrane vôd a biodiverzity v Eúrópe. 

Napokon nemenej dôležitým cieľom projektu GoverNat je vytvoriť fungujúce prepojenie na prenos vedeckých poznatkov do reálnej politiky a manažmentu ochrany vôd a biodiverztity v EÚ pomocou partnerstiev s hosťujúcimi pracoviskami partnerských krajín. 

Riešitelia 

Zodpovedný riešiteľ: Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská 

Spoluriešitelia: 
Dr. Lívia Bíziková, 
Mgr. Veronika Chobotová, 
Marrie Currie Mobility: 
Early stage: Mgr. Sonja Trifunovova, absolventka Univerzity Novy Sad, Srbsko (od 1.4.2007- do 31.5.2010) 
Experience researcher: Mgr. Ilona Banaszak PhD, Humpoldt univerzita Berlín (od 1.9. 2007- do 30.4.2010). 
Ing. Lenka Slavikova PhD (from 2010) 
Technická pomoc: Helga Mrenová 

Aktivity 

WP1: Development of shared analytical framework 
Vedený Dr Jouni Paavolom z Univerzity Leeds, UK. 
Tvorivá činnosť sa sústreďuje okolo 5 tematický zameraných vedeckých dokumentov: 

3.1. Conceptualising Governance Challenges 
3.2. Multi-level environmental governance: key analytical concepts 
3.3. The Architecture of Governance Solutions for Biodiversity and Water in Europe 
3.4. Decision-support tools in participatory environmental governance 
3.5. Justifying and Realising Multiple Governance Goals 
3.6. From Government to Governance: The Perspective of New Member States 

T. Kluvánková-Oravská sa autorsky podieľa na článku 3.2: Multi-level environmental governance: key analytical concepts Kolektív PÚ SAV na vypracovaní článku 3.6. From Government to Governance: The Perspective of New Member States riešeného v spolupráci s partnerom č.10. 

WP2: Assessing multi-level activities in water and biodiversity governance 
Vedený Paula Antunes, ECOMAN 

WP 3: Evaluating and improving decision-making processes 
Vedený Ortwin Renn, Ustutt, 

Činnosť v oboch WP je koncentrovaná na vývoj a modifikáciu teoretického aparátu projektu (Frame for analysing multi-level governance). Prvá verzia vznikla diskusiou v rámci konzorcia v novembri 2007, prešla testovaním na prípadových štúdiách participatívnych procesov rozhodovania v ochrane vôd a biodiverzity v Európe, ktoré spracovali MC štipendisti. Súčasťou bol interný dialóg - on line proces konzultácie a učenia uskutočnený v troch pracovných skupinách, zložených z autorov príspevkov a jedného senior koordinátora. Účelom bolo vzájomnou diskusiou obohatiť vlastné vedomosti a zároveň zvýšiť robustnosť teoretického aparátu projektu. Prístup predstavuje inovatívny výskumno-pedagogický nástroj vhodný pre interdisciplinárny výskum. Záverečná verzia teoretického konceptu vznikla diskusiami na workshope a škole v Lisabone (január 2008) a bude opäť testovaná na reálnych dátach. PÚ SAV sa aktívne podieľal na tvorbe teoretického konceptu predovšetkým zakomponovaním interdisciplinárneho konceptu socio-ekologických systémov ako i na tvorbe pedagogickej metodiky uplatnenej v projekte. 

WP 4: Empirically applying refined tools and processes in specific case studies 
Vedie T. Kluvanková-Oravská, 

WP4 je nosnou tvorivou činnosťou PÚ SAV na projekte. Práce na WP4 začali v januári 2008. 
Hlavné ciele WP sú: 
1. Výber prípadových štúdií (Február -August 08) 
2. Aplikácia empirických metód (participatívne a experimentálne techniky pre tvorbu politiky viac-úrovňového rozhodovania (September 08- Máj 09) 
3. Evaluácia prípadových štúdií s využitím vlastného konceptu projektu GOVERNAT 

Deliverable: Správa o výzvach a rizikách inovatívnych prístupov k rozhodovaniu v ochrane biodiverzity v EÚ. 
Súčasťou WP4 sú prípravné práce pre 3. tréningovú školu projektu GOVERNAT, ktorá sa uskutoční 11-19.9. 2008 v kongresovom centre v Smoleniciach.

Vývoj environmentálneho rozhodovania v krajinách strednej a východnej Európy v podmienkach viacúrovňnového rozhodovania EÚ a existencie trhu

Téma sa venuje teórii ekonomického rozhodovania (economic governance), za ktorú bola v roku 2009 udelená Nobelová cena za ekonómiu. Najmä jej uplatnením v rozhodovaní a politike životného prostredia v rozšírenej EÚ. Ide predovšetkým o prechod od direktívneho riadenia s centrálnym postavením štátu k spravovaniu, teda k širšej koordinácií moci a ekonomických záujmov, ktoré vplyvom globálnej politiky a ekonomiky prestávajú byť záležitosťou štátov ale stávajú sa otvorenými silnejúcemu vplyvu ekonomických a občianskych hráčov rozhodovania. Determinuje aj príčiny zníženej kapacity nových členov EÚ zo strednej a východnej Európy ktorí prešli transformáciou z totalitného na demokratický systém a trhovú ekonomiku adaptovať sa na podmienky rozhodovania v EÚ. Nosnými otázkami sú:

Ako efektívne spravovať prírodné zdroje v podmienkach globálneho rozhodovania?

Ako účinne zvýšiť kapacitu kompetentných orgánov v postsocialistických krajinách adaptovať sa na prechod od direktívneho riadenia k demokratickému rozhodovaniu?

Ktoré nástroje a mechanizmy dokážu zabezpečiť výkon environmentálneho rozhodovania EÚ v nových členských štátoch za rastúceho počtu neštátnych účastníkov a ich záujmov?

Môžu trh a samosprávne režimy poskytnúť ekonomickú motiváciu k  dobrovoľnej účasti na ochrane životného prostredia a presunu časti nákladov za výkon politiky životného prostredia zo štátu do súkromného sektora?

V rámci riešenia projektu vyšli dve vedecké štúdie v zahraničných časopisoch (2009) monočíslo v periodiku PÚ SAV: Prognostické práce, (2009), monografia a dva články v zahraničných CC časopisoch (v review procese). (Viď: Kompletný zoznam publikačnej činnosti) Projekt Governat zorganizoval medzinárodnú konferenciu: Nové trendy v politike životného prostredia "rozšírenej Európy", ktorá sa uskutočnila v Prahe 15 a 16. 4, 2010. Na konferencii sa zúčastnilo 35 účastníkov reprezentujúcich Európsku akademickú komunitu a zástupcov politiky životného prostredia v regióne Strednej a Východnej Európy (SVE). Vystúpilo 15 rečníkov. Nosným bodom programu bola prezentácia novej knižnej publikácie Prognostického ústavu SAV: From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Publikácia sa zameriava aj na identifikáciu nových modelov spravovania politiky životného prostredia v podmienkach rozšírenej EÚ a determinuje možné smery vývoja.

Kniha vyšla v anglickom jazyku vo vydavateľstve Alfa Nakladatelství s. r. o. Praha 2010. Má 233 strán a je dielom 17 členného autorského kolektívu Recenzentmi knihy sú Profesorka Susan Baker (Univerzita Cardiff) a DrSc Vladimír Baláž ( PÚ SAV).

2: Experimentálne prístupy k environmentálnemu rozhodovaniu

Kombináciou prípadových empirických štúdií a experimentálnych prístupov (Ostrom 2007, Pottete et al 2010) CETIP skúma inovácie v  politike životného prostredia nových členských štátov EÚ (SR, ČR a Cyprus). Na základe metodiky partnerskej organizácie z Arizona State Univerzity (Ostrom, Cardenas, Janssen, Bousquet 2008) riešiteľský kolektív koordinuje ekonomický experiment, v troch nových členských krajinách EÚ: Cyprus, Česká republika a Slovensko. Cieľom je testovať úlohu inštitúcií, ktoré vytvárajú pre ochranu prírody pravidlá sociálnej komunikácie, nielen zákony, ale napríklad riešenie konfliktov a osobnú komunikáciu či spoločenské pravidlá, ktoré je možné uplatňovať v systéme ochrany prírody a využívaní prírodných zdrojov. Ide prechod od riadenia s tradične dominantným postavením centrálnej vlády k viacúrovňovému rozhodovaniu, ktoré v našich podmienkach naráža na nedostatok mechanizmov komunikácie, vyjednávania či riešenia konfliktov. Hlavným poznatkom úloh  je skutočnosť, že nie štátna regulacia na a centrálny manažment, ale identita miestnej komunity s tradíciou, neformálnymi pravidlami hospodárenia a s osobnou väzbou vlastníkov na prírodný zdroj vie zabezpečiť efektívny a trvaloudržatelný manažment lesa a adaptáciu na meniace sa podmienky rozhodovania v demokratickej spoločnosti.

V rozšírenej EÚ je simulácia inovačných prvkov v riadení významná najmä s ohľadom na meniace sa podmienky rozhodovania od vládnutia k spravovaniu. Vzhľadom na nedostatok skúseností SR s  uplatnením demokratických a trhových prístupov v rozhodovaní sa tak vytvára priestor na testovanie nových pravidiel, stratégie rozhodovania a komunikácie v manažmente a riadení prírodných zdrojov (lesa). Výsledky sa pripravujú do vedeckého currentované časopisu a boli prezentované na medzinárodnej konferencii International Society for Ecological Economics, August 2010, Nemecko a severoametickej konferencii International society for the Study of Commons (September, 2010 Tempe Arizona Participácia na riešení tejto úlohy vyústila do formovania spoločného pracoviska s Ústavom manažmentu STU: Laboratória experimentálnych spoločenských vied, ktoré zahájilo svoju činnoť v závere roka 2010.

Intergeneračná spolupráca

Prostredníctvom projektu Governat Prognostický ústav pôsobil v období (2007-2010) ako školiace pracovisko Marrie Curie mobilít (inter-generačná spolupráca v Európskom výskumnom priestore) na ktorom sa zúčastnili:

Post doc: Dr. Ilona Banaszak - september 2007 - marec 2010

Doktorant: Sonja Trifunovova – april 2007 – april 2010

Podujatia: - Spoločné rokovanie projektu Governat: Máj 2007. Beskydy ČR: Zúčastnení: Mgr. Tatiana Kluvánková, Oravská, Veronika Chobotová, Sonja Trifunovová, Dušan Bevilaqua - externý poradca. - Medzinárodná konferencia ESEE 2007: Jún 2007, Lipsko, Nemecko: Zúčastnení: Mgr. Tatiana Kluvánková, Oravská, Lívia Bíziková, Veronika Chobotová, Sonja Trifunovová. - aktívna účasť, V. Chobotová, T. Kluvánková.Oravská, L. Bíziková vo vlastnej sekcii organizovanej L. Bízikovou a T.Kluvánkovou-Oravskou: Opportunities for interdisciplinary problem-based sustainability research initiatives in transition countries: examples, lesson learned and future directions. - Letná škola projektu Governat č. 1. júl 2007, Leeds, UK: zúčastnení: Trifunovova, Chobotova - Workshop č. 1. júl 2007, Leeds, UK zúčastnení: Trifunovova, Chobotova, Banaszak, - S. Trifunovová sa v období November 2007- Január 2008 zúčastnila na študijnom pobyte v partnerskej organizácii Univerzite Barcelona. - Organizácia interného projektového mítingu 26-27.9.2007, za účasti koordinátora Governat Dr. Rauschmayera a partnerského kolektívu Univerzity Godolo, Maďarsko. - V rámci projektu GOVERNAT sa 10.12. 2007 uskutočnil medzinárodný seminár k problematike: Inštitúcie a transformácia. Seminár organizovaný pri príležitosti vydania vedeckej publikácie: "Inštitúcie a ekonomická transformácia", ako i prezentácie výsledkov viacerých projektov 5. a 6. Rámcového programu EÚ, riešených na PÚ SAV zameraných na štúdium inštitucionálnych zmien v regionálnom a trvalo-udržateľnom rozvoji sa uskutočnil za podpory projektov THEMES a GOVERNAT. - Škola č..2. Workshop č. 2: Lisabon Január 2008: Zúčastnení: S. Trifunovová, I. Banaszak, T.Kluvánková-Oravská. - Aktívna účasť na konferencii: Long-Term Policies: Governing Social-Ecological Change" 2008 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change International Conference of the Social-Ecological Research Programme, 22 - 23 February 2008, Berlin: Príspevok: Jouni Paavola, Christoph Görg, Andrew Gouldson, Tatiana Kluvankova-Oravska: European Governance of Natural Resources: Institutions, FIT and interplay. - Spoločné rokovanie projektu Governat: Máj 2008. NP Slovenský raj: Zúčastnení: partner z Maďarska, Mgr. Tatiana Kluvánková, Oravská, Ilona Banaszak,Veronika Chobotová, Sonja Trifunovová, Dušan Bevilaqua - externý poradca.

Publikácie:

CC články (current content)

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. 2010. The Emergence of Multilevel Governance: the case of the biodiversity in the enlarged European union. Ekonomický Časopis 58 (4), 407-422. (0.237 - IF2009)

SLAVIKOVÁ́, Lenka, KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana., JÍLKOVÁ, Jirina. 2010. Bridging theories on environmental governance, Ecological Economics 69 (7), 1368-1372.Doi:10.1016/j.ecolecon.2010.02.015. (2,422 - IF2009)

SLAVÍKOVÁ, Lenka - JÍLKOVÁ, Jirina - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její prínos pro ekonomii životního prostredí. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2010, 58 (3), 419-423. (0.500 - IF2009). ISSN 0032-3233

Zahraničné vedecké články:  (Per reviewed journals)

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika - BANASZAK, Ilona - SLAVIKOVÁ, Lenka - TRIFUNOVOVA, Sonja. 2009. From Government to Governance for Biodiversity: the perspective of Central and Eastern European transition countries. Environmental Policy and Governance 19 (3), 186-196.

PAAVOLA, Jouni - GOULDSON, Andrew - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. 2009. Interplay of Actors, Scales, Frameworks and Regimes in the Governance of Biodiversity. Environmental Policy and Governance 9 (3), 148-158.

Nijink, M. and BIZIKOVA, Livia. 2008. Responding to the Kyoto Protocol through forestry: a comparison of opportunities for several countries in Europe. Forest Policy and Economics 10, 257-269.

BANASZAK, Ilona - BECKMANN, Volker. 2010. Compliance with Rules and Sanctions in Producer Groups in Poland. In Journal of Rural Cooperation 38 (1), 55-69. ISSN 0377-7480

Monografie: (Monographs)

Kluvánková-Oravská, Tatiana (eD). 2010. From Government to Governance ?New Governance for Water and Biodiversity in Enlarged Europe. Alfa Printing, 233s. ISBN 978-80-87197-28-8.

CHOBOTOVÁ, VeronikaTourism in the Slovenský Raj - National Park - an analysis of its contribution to sustainable rural development. Bratislava : Institute for Forecasting, Slovak Academy of Sciences, 2010. 232 p. Studies. ISBN 978-80-970325-2-4

Kapitoly:  (Chapters)

CHOBOTOVÁ, Veronika. 2010. Institutional Rebuild in CEE Countries. In From Government to Governance? New governance for water and biodiversity in an enlarged Europe. - Praha: Alfa, s. 74-89. ISBN 978-80-87197-28-8.

TRIFUNOVOVA, Sonja. 2010. Long-surviving Institutions for Forest Governance in the Slovak Republic. In From Government to Governance? New governance for water and biodiversity in an enlarged Europe. - Praha: Alfa, s. 218-226. ISBN 978-80-87197-28-8.

ZIKOS, Dimotrios. - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - SLÁVIKOVÁ, Lenka. 2010. Experimenting with New Tools for the Governance of Commons : experiences from three new EU member states. In From Government to Governance? New governance for water and biodiversity in an enlarged Europe. - Praha: Alfa, 2010, s. 107-127. ISBN 978-80-87197-28-8.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Od riadenia k spravovaniu: Inštitucionálne inovácie v politike životného prostredia rozšírenej EÚ. In Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : VEDA, 2010, s. 110-127. ISBN 978-80-224-1152-3.

Ostatné: (Other)

CHOBOTOVÁ, Veronika. 2010. Trhový prístup k ekosystémovým službám. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia 44 (2), 92-95.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. 2010. Inštitúcie a ekosystémové služby v demokratickej a trhovej spoločnosti. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredi. 44 (2), 84-87.

KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. (eds): 2009. The Governance of the Commons. Prognostické štúdie PÚ SAV 2/2009.

Veronika CHOBOTOVÁ: Evolution of Institutions for Sustainable Tourism in the Context of Transition Process of Slovakia. Working paper No.5. PÚ SAV. 

Fotografie Smolenice 2008