Číslo projektu
264465
Doba riešenia projektu
01/2011
12/2014
Anotácia

Názov projektu: EcoFINDERS

Doba riešenia projektu: 01/2011 - 12/2014

Koordinátor:Dr. Philippe Lemanceau, Institut national de la recherche agronomique, INRA, FR

Technická pomoc: Ingrid Pecháňová, Dagmar Livařová

web: www.ecofinders.eu

 

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá analýzou nástrojov pre udržateľné využívanie pôdy. Jeho hlavným cieľom je uskutočniť zber a modelovanie dát mapujúcich kvalitu pôdy a pôdnej biodiverzity. Socio-ekonomická dimenzia projektu zahrňuje kvantifikáciu ekonomických hodnôt ekosystémových služieb súvisiacich s pôdou, návrh politicky relevantných a nákladovo efektívnych indikátorov pre monitoring kvality pôdy v budúcnosti a disemináciu výsledkov relevantným aktérom. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť bioekonomický model pre stanovenie ekonomickej hodnoty biodiverzity pôdy.

 

Partneri:

1. Institut national de la recherche agronomique (INRA) France

2. NERC Centre for Ecology and Hydrology (CEH) United Kingdom

3. Aarhus University (AU) Denmark

4. ECT Oekotoxikologie GmbH (ECT) Germany

5. University of Cologne (UCO) Germany

6. Inra Transfert (IT) France

7. Joint Research Centre (JRC) Europe

8. Lund Universitet (LU) Sweden

9. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) Netherlands

10. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Netherlands

11. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Sweden

12. Teagasc Agriculture and Food Development Authority (Teagasc) Ireland

13. Universidade de Coimbra (IMAR) Portugal

14. Università di Torino (UNITO) Italy

15. University College Dublin (UCD) Ireland

16. University of Aberdeen (UNIABN) United Kingdom

17. University of Cambridge (UCAM) United Kingdom

18. University of Lancaster (ULANC) United Kingdom

19. Wageningen Universiteit (WU) Netherlands

20. Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Alterra-DLO) Netherlands

21. Institute for Forecasting of the Slovak Academy of Sciences (IF SAS) Slovakia

22. Chinese Agricultural University (CAU) China

 

Aktivity riešiteľského kolektívu PÚ SAV:

Riešiteľský kolektív PÚ SAV vedie work package 5 (WP5) s názvom Hodnotenie pôdnych ekosystémových služieb. Cieľom WP5 jeekonomické hodnotenie ekosystémových služieb a evaluácia indikátorov z pohľadu nákladovej efektívnosti v rámci kľúčových aktérov. Aplikácia umožní implementáciu pôdnej stratégie a politiky EÚ.

 

Konkrétne úlohy, ktoré PÚ SAV riadi:

T 5.3: Inštitucionálna analýza a evaluácia ochrany pôdy

T 5.4: Hodnotenie nákladovo efektívnych indikátorov ekosystémových služieb

Podiel PÚ SAV nad rámec povinností v rámci konzorcia ďalej zahrňuje skúmať inovácie v politike implementácie európskej pôdnej stratégie. Cieľom je testovať vplyv platieb a kompenzácií na rozhodovanie z hľadiska manažmentu pôdnych ekosystémov a zlepšovanie kvality pôdnych ekosystémových služieb.

Inováciou je kombinácia prípadových štúdií a behaviorálnych prístupov. Prostredníctvom kombinácie štandardných a inovatívnych metód, s dôrazom na behaviorálnu ekonómiu zaviesť základné princípy spoločenskej simulácie a jej aplikácia do otázok kooperácie a inovačnej difúzie. Experimentálne metódy sa využijú na analýzu a predvídanie (simuláciu) rozhodovacích situácií a modelov správania v manažmente pôd. Dôraz bude predovšetkým na využitie konceptu ekosystémových služieb ako motivačného faktora environmentálneho správania.

Úloha bude súčasťou činnosti laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL. Poslaním VEEL je rozvoj experimentálnych spoločenských vied v SR zapojením do medzinárodnej výskumnej skupiny Virtuall commons, ktorú vedie partnerské centrum na Arizona State University za účasti laureátky Nobelovej ceny za ekonómiu Profesorky Elinor Ostrom.

 

Konkrétne ciele:

- Hodnotenie a simulácia vplyvu priamych platieb a kompenzácií v poľnohospodárstve a lesníctve na rozhodovanie v podmienkach EÚ a trhového mechanizmu.

- Evaluácia konceptu pôdnych ekosystémových služieb v ochrane a manažmente pôd a ich význam ako motivačného nástoja ochrany pôdy.

V prvom roku riešenia (2011) EcoFINDERS, riešiteľský kolektív Chobotová, V, a Kluvánková-Oravská, T. začal testovanie pilotných experimentov simulácie režimov hospodárenia na ochranu biodiverzity pôdy. Ide najmä o vplyv priamych platieb a kompenzácií v poľnohospodárstve a lesníctve na rozhodovanie v podmienkach EÚ a trhového mechanizmu. Experimentálne metódy sa využijú na analýzu a predvídanie (simuláciu) rozhodovacích situácií a modelov správania v manažmente pôd. Dôraz bude predovšetkým na využitie konceptu ekosystémových služieb ako motivačného faktora environmentálneho správania.

Úloha je súčasťou činnosti laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL. Poslaním VEEL je rozvoj experimentálnych spoločenských vied v SR zapojením do medzinárodnej výskumnej skupiny Virtuall commons, ktorú vedie partnerské centrum na Arizona State University za účasti laureátky Nobelovej ceny za ekonómiu Profesorky Elinor Ostrom a profesora Marca Janssena. Úloha je súčasťou pracovnej skupiny WP 5 – Task 5.2 - Policy intervention analysis through conomic incentive schemes (PES).

V rámci zodpovednosti za pracovnú úlohu: Task 5.3 - Institutional and policy evaluation for soil conservation, riešiteľský kolektív pod vedením Dr. Tatiany Kluvánkovej Oravskej zahájil v druhej časti roka práce na realizácií inštitucionálnej analýzy efektívnosti politík a strategických dokumentov EÚ a SR zameraných na zachovania biodiverizty európskych pôd. Inovačným prvkom je využitie metodiky z dieľne prof. E. Ostrom. Úspešný výsledok má ambíciu prispeť k rozvoju teoreticko-metodologického aparátu, publikovať svoje výsledky v zahraničných impaktových čaospisoch a prispieť k  harmonizácie  medzi sektorálnymi politikami.

Projektový team v zastúpení Dr. Tatiany Kluvánkovej Oravskej a Dr. Veroniky Chobotovej organizoval v rámci konferencie ESEE 2011 – Advancing Ecological Economics. Theory and Practice 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics na iniverzite Bogazici v Istanbule, Turecko. 14.-17. Jún 2011 dve samostatné sekcie (Multiple Methods in Interdisciplinary Research and Education a Multiple-Methods Analyzing the Complexity of Human Behavior and the Interactions with Socio-Ecological Systems) a prezentoval niekolko vedeckých prispevkov. Príspevky sú súčasťou úlohy Task 5.2 - Policy intervention analysis through conomic incentive schemes (PES) a task 5.3 - Institutional and policy evaluation for soil conservation.

·Sláviková, L., Kluvánkova-Oravská, T., Malý, V. 2011. Názov prednášky: A common or individual property regime for sustainable forest management? Experimental evidence from the Czech and Slovak Republics

·Kluvánkova-Oravská T., Kováč, U., Chobotová, V. 2011. Názov prednášky: Can long lasting forest institution survive market economy?


·Chobotová V., Kluvánková – Oravská, T. 2011. Názov prednášky: Robustness, vulnerability and adaptive capacity of long surviving traditional forestry institutions in central Europe.

·Chobotová V. 2011. Názov prednášky: Monetary incentives for provision of ecosystem services.

 

Publikačná činnosť:

Chobotová, V., Kluvánková-Oravská, T. 2011. Robustness, vulnerability and adaptive capacity of long surviving traditional forestry institutions. Case study of community management in Slovakia. Prognostické práce, Volume 4, No 3.

Slávikova, L., Kováč, U., Kluvánková-Oravská T., Malý, V., 2011. Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics. Prognostické práce Volume 4, No 3.