The cooperation brings roses: A probe into the work integration of persons with multiple disadvantages during the corona crisis

Obalka Spolupraca ruze prinasa 02
Obalka Spolupraca ruze prinasa 02
Rok Vydania
2022
Počet strán
127
ISBN
978-80-89524-67-9
DOI
10.31577/2022.978-80-89524-67-9

Pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".

Publikácia sa špecificky zaoberá aspektom zdravia, zdravotného znevýhodnenia a prístupu ku zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ku osobám s viacnásobným znevýhodnením a analyzuje aspekt zdravia ako dôsledok aj príčinu vylúčenia na trhu práce. Upozorňujeme, že Slovensko dlhodobo zaostáva v integrácii znevýhodnených jednotlivcov na trh práce, a to špecificky vo vzťahu ku osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj iných skupín vzdialených od trhu práce, ako marginalizované rómske komunity či osoby bez stabilného bývania.

Publikácia komplexne mapuje zmeny v postavení osôb s viacnásobným znevýhodnením v kontexte pandémie koronavírusu, legislatívny rámec ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research ako aj pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami štátnej správy a samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere sa zameriava na sprostredkovanie najnovších poznatkov a odporúčaní pre integráciu osôb s viacnásobným znevýhodnením.

Táto publikácia bola realizovaná prostredníctvom zdrojov z projektu VEGA 2/0079/21 „Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku.“

Autorky:
Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA., PhD.
Mgr. Lucia Kováčová, MA.
MSc. Nina Holičková