Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe


Čítať viac o Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe

Hlavným predmetom skúmania projektu je úloha ekonomických aktérov pri tvorbe a implementácii hospodárskych politík, previazanosť vzťahov medzi koordináciou ekonomických aktérov a procesmi demokratického rozhodovania, a dopady týchto vzťahov na  hospodárske politiky. Identifikácia a analýza týchto vzťahov bude skúmaná v širšom teoretickom rámci, ktorý prepojí teóriu variácií  kapitalizmu s teóriou variácií demokracií cez koncept korporativizmu a empirické skúmanie jeho podôb a miery v strednej Európe .

Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách


Čítať viac o Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom.