UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY
Rok Vydania
2017
Počet strán
98
Obsah

ISBN: 978-80-89524-23-5

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu „SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY“. Publikácia bola pripravená v rámci aktivít Národného referenčného centra pre výhľadové štúdie a služby (FLIS – National Reference Center for Forward Looking Infomation and Services) a v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR a Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Publikácia bola vydaná v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2017 (Úloha č. 73. Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových scenárov v životnom prostredí a globálnych megatrendov) a vďaka podpore grantu Vega 2/0089/15 (Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja).

Recenzenti:
RNDr. Eva Viestová, PhD.
Mgr. Daniel Škobla, PhD.


Publikácia