Pokyny pre autorov
Prognostické práce prinášajú originálne príspevky výskumníkov Prognostického ústavu SAV a ich spolupracovníkov doma a v zahraničí. Príspevky do časopisu môžu zaslať pracovníci ktorejkoľvek akademickej inštitúcie zo SR alebo zahraničia. Očakávaná dĺžka príspevkov je 10-40 strán. Všetky príspevky vhodné na publikovanie vo vedeckom časopise Prognostické práce musia byť zaslané v elektronickej forme výkonnému redaktorovi. Príspevky možno zaslať elektronicky na adresu: prognostickeprace@savba.sk
Recenzentov osloví výkonný redaktor po konzultácii s členmi redakčnej rady. Minimálne jeden recenzent musí byť z externej inštitúcie. Recenzenti ostávajú anonymní. Príspevky už publikované inde nebudú prijaté na posúdenie. Ponúkaný príspevok by nemal byť zároveň v tom istom čase ponúkaný inému periodiku. Príspevky neprechádzajú jazykovou redakciou. Autor príspevku zodpovedá za kvalitu anglického alebo nemeckého textu. Zároveň prosíme autorov, aby k zaslaným textom príspevku pripojili Vyhlásenie o dodržaní Európskej charty výskumných pracovníkov.

Abstrakty a citovanie
Každý článok musí mať 3–7 kľúčových slov a krátky abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu cca 100 slov. Všetky odkazy na monografie, články a štatistické zdroje musia byť uvedené na príslušnom mieste v texte a to podľa priezviska autora (resp. názvu zdroja), roku publikovania, a ak je to vhodné, aj čísla strany. Citácie viet a odsekov z iných prác musia byť jasne identifikované a zdroj citácie explicitne označený podľa čísla strany. Zoznam literatúry je zoradený abecedne podľa autorov a v rámci autora(autorov) podľa roku publikovania.
Odvolania na literatúru v texte alebo v poznámkach pod čiarou a pod grafickými prílohami sa uvádzajú nasledovne: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení.
Predložený príspevok musí obsahovať pracovisko, adresu a e-mailový kontakt autora resp. autorov.

 

Technické parametre/požiadavky: MS Word; typ písma Arial + veľkosť písma 11, príp. Times New Roman 12; riadkovanie 1,5zarovnanie do bloku.