Organizačná štruktúra CSPV SAV

 

1. Riaditeľ

2. Sekretariát riaditeľa a ekonomický odbor CSPV SAV

Sekretariát riaditeľa a ekonomický odbor sú priamo podriadené riaditeľovi. Sekretariát riaditeľa organizačne a administratívne zabezpečuje agendu, ktorá súvisí s chodom CSPV SAV a výkonom funkcie riaditeľa. Súčasťou sekretariátu je aj ekonomický odbor.

3. Sekretariáty organizačných zložiek

zabezpečujú činnosti spojené s každodennou prevádzkou ústavu, najmä: hospodárske operácie potrebné pre organizačnú zložku, príprava podkladov pre pracovno-právne úkony potrebné pre organizačnú zložku, evidenciu agendy organizačnej zložky, evidovanie pošty vedúceho organizačnej zložky, agendu v oblasti stykov organizačnej zložky s domácimi a zahraničnými inštitúciami, evidenciu dochádzky a dovoleniek zamestnancov organizačnej zložky, sledovanie vývoja pridelených finančných prostriedkov, zabezpečovanie ďalšej administratívnej agendy.

4. CSPV SAV sa člení na tieto organizačné zložky -- ústavy:

Ústav experimentálnej psychológie

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV sa člení na tieto vedecké oddelenia:

Oddelenie sociálnej psychológie a behaviorálnej ekonómie

Oddelenie psychológie osobnosti a optimálneho fungovania človeka

Oddelenie kognitívnej a experimentálnej psychológie

Psychologické laboratórium

Spoločenskovedný ústav

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV sa člení na tieto vedecké oddelenia a tímy:

Oddelenie sociálnej psychológie

Oddelenie histórie

Vedeckovýskumné tímy

Prognostický ústav

Prognostický ústav CSPV SAV sa člení na tieto vedecké oddelenia:

Oddelenie pre teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte

Oddelenie spoločenských aspektov globálnych environmentálnych zmien

Oddelenie pre koevolúciu inštitucionálnej a technologickej zmeny