Číslo projektu
1/0097/20
Doba riešenia projektu
01/2020
12/2022
Anotácia

Výsledky sčítacích akcií na Slovensku patria k pomerne často využívaným prameňom, a to nielen v slovenskej historiografii, ale rovnako aj ďalšími disciplínami, ktoré sú viazané na poznanie vývoja obyvateľstva a spoločnosti. V posledných rokoch sa hodnotili rôzne pohľady na populačný vývoj Slovenska. Pritom však ani jedna z prác nevenovala väčšiu pozornosť kritike a hodnoteniu kvality prameňov, z ktorých práce vychádzali. Predkladaný projekt si kladie za hlavný cieľ analyzovať sčítacie akcie na Slovensku z rokov 1919 – 1950 (ich prípravný proces, realizáciu a výsledky) a zhodnotiť ich význam a kvalitu ako prameňov k populačnému vývoju Slovenska.