Trh prace 2019

Vo štvrtok 6.decembra 2018 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2019+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“.

O vyhodnotení účinnosti projektu REPAS na zamestnanosť účastníkov vzdelávania referoval na konferencii Miroslav Štefánik z Ekonomického ústavu SAV. Podľa jeho zistení projekt REPAS vykazuje pozitívne efekty na zamestnanosť aj príjem účastníkov kurzov. Zároveň projekt predstavuje krok správnym smerom, i keď existuje priestor na jeho ďalšie zlepšovanie. REPAS je jedným z aktívnych opatrení trhu práce, pomocou ktorého Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečujú poskytovanie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou uchádzačom o zamestnanie.

S problematikou zdravotne postihnutých a trhu práce v základných štatistických ukazovateľoch oboznámila účastníkov konferencie Zuzana Poláčková z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Upozornila na skutočnosť, že na Slovensku je v súčasnosti 6 z 10-tich ľudí so zdravotným postihnutím mimo trhu práce. Ako príčinu tejto nepriaznivej situácie vidí v absencii uplatňovania modelu tranzície na trh práce, v chýbajúcich agentúrach podporovaného zamestnávania a v nedostatočnej stratifikácii podporných nástrojov.

Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny otvoril problém nerovnosti na trhu práce a ich reprodukciu optikou sociálnych tried. Upozornil na fakt, že cez analýzu sociálnych tried je možné zachytiť štrukturálne nerovnosti inštitucionalizované na trhu práce. Pričom kľúčovým východiskom pri modelovaní je štruktúra zamestnaní v danej krajine.

Uvedené príspevky viedli k bohatej diskusii týkajúcej sa najmä účinnosti a efektívnosti existujúcich a plánovaných opatrení aktívnej politiky trhu práce.