Edično-propagačné oddelenie

Edično-propagačné oddelenie zabezpečuje redakčné a edičné práce súvisiace s publikačnými aktivitami pracovníkov Prognostického ústavu. Edičná činnosť je vydávaná v edíciách: Prognostické práce, Štúdie a Otvorená séria. K zmene došlo 1.4.2009, kedy nadobudol platnosť časopis Prognostické práce, s novoprideleným číslom ISSN 1337-9666 (tlačená séria r. 2009) a ISSN 1338-3590 (elektronická séria). Pracovné materiály a Diskusné materiály boli zrušené. Štúdie a Otvorená séria boli zachované v pôvodnej podobe. Tieto materiály sú vydávané v slovenskom, prípadne v anglickom jazyku. Materiály sú distribuované inštitúciám v rámci celého Slovenska, ale i ČR a SRN. Prosíme všetkých vedeckých pracovníkov, aby pri odovzdávaní svojich materiálov na spracovanie a vydanie v EPO postupovali podľa nasledujúcich pokynov.

Technické parametre/požiadavky:

  • Text bude dodaný vo WORDE, typ písma Arial + veľkosť písma 11, prípadne Times New Roman 12,
  • riadkovanie 1,5
  • zarovnanie do bloku.

Obsahové parametre/požiadavky:

  • Názov práce,
  • vedecký redaktor........meno,
  • editor...........meno,
  • v úvode (alebo texte v poznámke pod čiarou) názov a číslo projektu, ku ktorému bol materiál vypracovaný.

PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Vydavateľ: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.
ISSN: 1338-3590 (elektronická séria)

Elektronický časopis Prognostické práce je recenzovaný vedecký časopis.

Ciele a zameranie elektronického časopisu: Prognostické práce sú originálnym príspevkom do akademickej a politickej diskusie na nasledovné témy:

  • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
  • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie
  • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Dostupnosť a periodicita: elektronický časopis je dostupný online na webstránke a od roku 2017 vychádza dva krát ročne.

Jazyk publikovaných príspevkov: Redakcia chce zabezpečiť postupný prechod na publikovanie v anglickom a nemeckom jazyku. V roku 2017 a 2018 by anglické texty mali tvoriť minimálne polovicu všetkých publikovaných príspevkov. Od roku 2019 by všetky príspevky mali byť len v anglickom, resp. nemeckom jazyku.Časopis je dokumentovaný v EBSCO


Pokyny pre autorov
Prognostické práce prinášajú originálne príspevky výskumníkov Prognostického ústavu SAV a ich spolupracovníkov doma a v zahraničí. Príspevky do časopisu môžu zaslať pracovníci ktorejkoľvek akademickej inštitúcie zo SR alebo zahraničia. Očakávaná dĺžka príspevkov je 10-40 strán. Všetky príspevky vhodné na publikovanie vo vedeckom časopise Prognostické práce musia byť zaslané v elektronickej forme výkonnému redaktorovi. Príspevky možno zaslať elektronicky na adresu: prognostickeprace@savba.sk
Recenzentov osloví výkonný redaktor po konzultácii s členmi redakčnej rady. Minimálne jeden recenzent musí byť z externej inštitúcie. Recenzenti ostávajú anonymní. Príspevky už publikované inde nebudú prijaté na posúdenie. Ponúkaný príspevok by nemal byť zároveň v tom istom čase ponúkaný inému periodiku. Príspevky neprechádzajú jazykovou redakciou. Autor príspevku zodpovedá za kvalitu anglického alebo nemeckého textu. Zároveň prosíme autorov, aby k zaslaným textom príspevku pripojili Vyhlásenie o dodržaní Európskej charty výskumných pracovníkov.

Abstrakty a citovanie
Každý článok musí mať 3–7 kľúčových slov a krátky abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu cca 100 slov. Všetky odkazy na monografie, články a štatistické zdroje musia byť uvedené na príslušnom mieste v texte a to podľa priezviska autora (resp. názvu zdroja), roku publikovania, a ak je to vhodné, aj čísla strany. Citácie viet a odsekov z iných prác musia byť jasne identifikované a zdroj citácie explicitne označený podľa čísla strany. Zoznam literatúry je zoradený abecedne podľa autorov a v rámci autora(autorov) podľa roku publikovania.
Odvolania na literatúru v texte alebo v poznámkach pod čiarou a pod grafickými prílohami sa uvádzajú nasledovne: v zátvorke priezvisko autora, rok vydania; ak zdroj nemá autora, uvádza sa v zátvorke inštitúcia a rok vydania. Zoznam použitej literatúry s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku v abecednom zoradení.
Predložený príspevok musí obsahovať pracovisko, adresu a e-mailový kontakt autora resp. autorov.

 

Technické parametre/požiadavky: MS Word; typ písma Arial + veľkosť písma 11, príp. Times New Roman 12; riadkovanie 1,5; zarovnanie do bloku.