POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov


Čítať viac o POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov

Základné informácie

Donor: Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „EaSI – Progress“, Výzva na prekladanie návrhov VP/2019/008, číslo zmluvy VS/2019/0396 a dodatok č. 1 VS/2020/0287 ku Grantovej zmluve.
Trvanie projektu: 1.1.2020 – 31.12.2021, s účasťou Prognostického ústavu CSPV SAV od 1.7.2020

 

 

Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách


Čítať viac o Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách

Cieľom projektu je poskytnúť vedecké informácie využiteľné pre tvorbu politík trhu práce. Konkrétne sa projekt zameriava na tri oblasti politiky trhu práce, ktoré sú vzájomne prepojené čo je potrebné zohľadňovať aj pri tvorbe politík. Ide o oblasť sociálnej pomoci, kde autori plánujú hľadať optimálny scenár nastavenia systému garancie minimálneho príjmu pomocou mikro - simulačného prístupu. Druhou oblasťou je oblasť aktívnej politiky trhu práce, kde autori plánujú aplikovať najmodernejšie techniky vyhodnocovania účinkov jednotlivých opatrení kontrafaktuálnym spôsobom.