Prognostický ústav SAV

Riaditeľka CSPV SAV
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Tel: 421/55/625 58 56
dfedak@saske.sk


Vedúci organizačnej zložky a zástupca riaditeľky CSPV SAV:
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
progrfil@savba.sk
 

Zástupkyňa vedúceho organizačnej zložky:
Ing. Ivana Studená, Ph.D.
progistu@savba.sk

 

Vedecký tajomník:
Ing. Richard Heriban, PhD.
richard.heriban@savba.sk

Sekretariát
Šancová 56
811 05 Bratislava
Tel.: 421/2/52 49 51 14, 52 49 50 62
Fax: 421/2/52 49 50 29
E-mail: progasis@savba.sk

Vedecká rada CSPV SAV na funkčné obdobie rokov 2015-2019

Prognostický ústav CSPV SAV:
Interní členovia:
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

Externí členovia:
prof. Ing. Mikuláš Ľuptáčik, PhD.


Spoločenskovedný ústav CSPV SAV:
Interní členovia:
prof. PaeDr. Štefan Šutaj, DrSc.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Externí členovia:
prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD.


Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV:
Interní členovia:
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (predsedníčka VR)
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.

Externí členovia:
Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Vedecké oddelenia

1. vedecké oddelenie
Teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte

VedúciRNDr. Pavol Kárász, CSc.
SpolupracovníciIng. Štefan Burda, Ing. Viera Hajnovičová, CSc., Ing. Elena Fifeková, PhD., Ing. Ivan Prachár, CSc., Ing. Juraj Renčko, CSc., Mgr. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., Ing. Katarína Karasová, RNDr. Dušana Dokupilová

 

 


2. vedecké oddelenie
Spoločenské aspekty globálnych environmentálnych zmien

VedúciMgr. Richard Filčák, PhD. MSc.
Spolupracovníci

RNDr. Lívia Bíziková, Ing. Svetlana Dobrovičová, Ing. Veronika Poklembová (do 23. 8. 2013), Ing. Martina Chrančoková (od 1. 9. 2013), Ing. Roman Gavuliak PhD., Ing. Dominika Lakotová, Ing. Richard Heriban, PhD.

 

3. vedecké oddelenie
Koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Vedúci Ing. Edita Nemcová, PhD.
SpolupracovníciIng. Vladimír Baláž, DrSc., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Jana Lietavová (do 28.2.2013), Ing. Dejan Popovič (do 22. 8. 2013), Ing. Štefan Sabo, PhD., Ing. Richard Heriban, PhD., Mgr. Martina Porubčinová, PhD., Ing. Peter Silanič, PhD., Ing. Gajdošová Ľubica, Ing. Eduard Nežinský, PhD. (od 1. 7. 2013), Mgr., M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Daneš Brzica, PhD.