História a zameranie ústavu

Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied bol založený v roku 1989. Na základe zriaďovacej listiny sa dňa 1.10.2015 spojili Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Spoločenskovedný ústav do novovytvoreného Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Predmetom činnosti Prognostického ústavu SAV je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:

  • teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
  • sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien
  • koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny. 

V rámci uvedeného predmetu činnosti PÚ SAV plní teoreticko-metodologické, koordinačné a vedecko-výchovné funkcie. Zároveň sa usiluje o prenos získaných poznatkov do praxe. 
Pracovisko uskutočňuje vedeckú výchovu v zmysle platných právnych predpisov vo vednom odbore 5.1.2 Priestorové plánovanie. Ústav sa taktiež podieľa na zabezpečovaní doktorandského štúdia v rámci odborových komisií iných akademických pracovísk, napríklad odboru Environmentálne plánovanie a manažment na Prírodovedeckej fakulte UK. Pracovníci ústavu pôsobia ako externí pedagógovia na vysokých školách. PÚ SAV je aktívny aj v projektoch medzinárodného vzdelávania. 
Pracovníci ústavu pôsobia ako zástupcovia v medzinárodných programoch, akademických spoločnostiach a reprezentujú SR v poradných výboroch a iniciatívach Európskej komisie, OECD a Svetovej banky. Ústav zabezpečuje vydávanie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Je spoluvydavateľom CC periodika „Ekonomický časopis". 
Pokým v prvých rokoch pôsobenia sa aktivity ústavu sústreďovali na ročné prognózy vývoja slovenskej ekonomiky, koncom 90-tych rokov došlo k posunu vo výskumnom zameraní k dlhodobým prognózam. Aby ústav mohol pružne reagovať na rastúci záujem domácej i zahraničnej praxe o jeho vedecké výsledky, zároveň sa v tomto období presunulo hlavné ťažisko výskumu od čiastkových (hoci obsahovo dôležitých) problémov k riešeniu všeobecných, metodologických problémov. 
Počas svojej existencie získal ústav viacero medzinárodných projektov (napr. PHARE, COST, UNESCO-MOST, 5 RP, 6 RP), ktoré významne ovplyvnili profiláciu činnosti PÚ SAV predovšetkým na interdisciplinárny výskum spoločenských aspektov ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja. Na základe skúseností získaných počas riešenia a koordinácie medzinárodných projektov vzniklo na PÚ SAV medzinárodné výskumné centrum „Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP)“.
Počnúc 1.5. 2009 začalo svoju činnosť centrum excelencie, Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+, vedené Slovenskou technickou univerzitou.
Hlavnými výstupmi práce ústavu sú kvalitné vedecké publikácie, aplikované výstupy v podobe expertných prác pre ústredné orgány štátnej správy SR, Európsku komisiu a významné svetové organizácie, a popularizačné aktivity.