COSME

Výskumníčka Prognostického ústavu Lucia Mýtna Kureková, PhD sa 13. mája zúčastnila expertného workshop  ku COSME projektu “Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills: Towards a common vision on addressing SMEs skills needs in the automotive sector: strengthening the development of upskilling and reskilling strategies”. Projekt sa zameriava na prípravu Vízie a podporných nástrojov a odporúčaní pre prekonanie výziev malých a stredných podnikov (MSP) v automobilovom priemysle v EÚ v oblasti rozvoja zručností a zamestnanosti.

Automobilový priemysel je strategický pre európsku ako aj slovenskú ekonomiku a MSP tvoria jeho dôležitú súčasť. Malé a stredné podniky zaostávajú v podpore rozvoja zručností svojich zamestnancov, čo oslabuje ich schopnosť adaptovať sa na štrukturálne a technologické zmeny (digitalizácia, automatizácia, prechod na elektromobilitu, a podobne), ktorým priemysel v súčasnosti čelí, a ktoré budú umocnené v dôsledku dopadov Corona pandémie na globálnu ekonomiku a na automobilový priemysel.

Experti z rôznych krajín a rôznych oblastí pôsobenia v rámci online workshopu poskytli spätnú väzbu na predbežné závery projektu, ktorý definuje stratégie na zlepšenie adaptácie MSP v oblasti rozvoja a zvyšovania zručností svojich zamestnancov prostredníctvom štyroch oblastí: nové vzdelávacie modality (new education modalities), modulárne smernice (modular guidelines), pretrvávajúca spolupráca a povedomie (continuous cooperation and awareness), a príležitosti na financovanie (funding opportunities).