V nadväznosti na prácu v oblasti využitia analýzy časových radov pre prognózovanie základných ukazovateľov trhu práce v SR, ktorá bola prezentovaná na seminári CE CESTA na PÚ SAV v apríli 2012, kolektív autorov prof. E. Rublíková, Ľ. Gajdošová a M. Lubyová pristúpil k publikovaniu pravidelného Bulletinu PÚ SAV „Trh práce: vývoj a prognózy“. Bulletin poskytuje základné prehľady o dlhodobom a krátkodobom vývoji základných ukazovateľov trhu práce v SR, zaujímavé fakty, ako aj krátkodobé prognózy vývoja na základe časových radov mesačných a štvrťročných údajov. Prvé číslo bulletinu (jún 2012) obsahovalo prognózy vývoja mesačných hodnôt časových radov do konca roka 2012. Najväčšiu spoľahlivosť dosahujú odhady v prvom prognózovanom štvrťroku. Prognózy mesačných časových radov sú aktualizované štvrťročne a zverejňované v ďalších číslach bulletinu na webových stránkach Prognostického ústavu SAV v rámci projektu: Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách, číslo projektu: APVV-14-0324